ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

 Έληξε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Β' Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. Η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται έως τις 17/5/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

 

Στόχος του Υπομέτρου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

Στo πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες, στις οποίες μετά τα αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017.


Αυτές οι Περιφέρειες είναι: Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

 

Ειδικά για το Νομό Αττικής:

Το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

 

Η κατανομή του συνολικού ποσού για την κάλυψη της Δημόσιας Δαπάνης ορίζεται ανά περιφέρεια ως εξής:

 Α/Α   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ € 
1.  Στερεάς Ελλάδας  4.494.000 
2.  Ηπείρου 8.196.000 
3.  Ιονίων Νήσων 4.867.500 
4.  Αττικής 4.425.000 
5.  Νοτίου Αιγαίου 4.685.000 
   ΣΥΝΟΛΟ 26.667.500 

 

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.

 

  Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης.

 

  Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-4-2018.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:


1.  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.


2.  Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής, δηλαδή των Περιφερειών Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.


3.  Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.


4.  Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017.


5.  Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.


6.  Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.


7.  Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα:

 

1.  Έχουν ως αρχηγό - νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της παραπάνω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.


2.  Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού - νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.


3.  Έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα στη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

1.  Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.


2.  Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017.


3.  Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000€ έως και 100.000€.


4.  Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 

1.  Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εμφανίσει κανένα τιμολόγιο.


2.  Το ποσό ενίσχυσης χορηγείτεια με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις. Η 1η δόση, το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) ετών από την ένταξη, δεδομένης της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.


3.  Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, κυμαίνεται μεταξύ 17.000€ έως και 22.000€, αναλόγως της περιοχής του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:

 

  •    •   Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000€. Αυξάνεται στις 19.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

 

  •     •   Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500€. Αυξάνεται στις 22.000€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ    ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)  
1.

Προσανατολισμός παραγωγής

εκμετάλλευσης στη μελλοντική

κατάσταση

 Φυτική 17.000 
 Μικτή 17.000 
 Κτηνοτροφική 19.500 
2.

Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά

ανάλογαμε την περιοχή

μόνιμης κατοικίας του

αρχηγού της εκμετάλλευσης

 Ορεινή 2.500 
 Μειονεκτική 2.500 
 Μικρά νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κατοίκους   2.500 
 Λοιπές περιοχές

Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί -  

ΣΥΝΟΛΟ  

Μέγιστο   17.000 
Ελάχιστο  22.000 

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο εν λόγω πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας σύμβουλος από την ομάδα μας θα σας δώσει όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε.