great success

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2017, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.1

 

2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017»

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1


Η 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 εφαρμόζεται στις Περιφέρειες, στις οποίες μετά τα αποτελέσματα της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών εντός του 2017.


Αυτές οι Περιφέρειες είναι: Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

 

Ειδικά για το Νομό Αττικής:


Το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

 

•   Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 5 Περιφέρειες που αφορά η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης.

 

•    Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:


1.  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.


2.  Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής, δηλαδή των Περιφερειών Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.


3.  Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.


4.  Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ 2017.


5.  Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.


6.  Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.


7.  Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

 


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:


1.  Έχουν ως αρχηγό - νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της παραπάνω προϋποθέσεις των φυσικών προσώπων, μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.


2.  Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού - νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.


3.  Έχουν ως κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα στη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


1.  Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.


2.  Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στο ΟΣΔΕ 2017.


3.  Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000€ έως και 100.000€.


4.  Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ


1.  Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να εμφανίσει κανένα τιμολόγιο.


2.  Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο (2) δόσεις. Η 1η δόση, έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) ετών από την ένταξη, δεδομένης της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.


3.  Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη, κυμαίνεται μεταξύ 17.000€ έως και 22.000€, αναλόγως της περιοχής του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:

 

  •      •   Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000€. Αυξάνεται στις 19.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

 

  •     •   Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500€. Αυξάνεται στις 22.000€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο εν λόγω πρόγραμμα, απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιό μας και θα λάβετε άμεσα σύντομη έκθεση της περίπτωσής σας.