ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον τουρισμό-αγροτουρισμό- οινοτουρισμο.

Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για αγροτουρισμό και οινοτουρισμό;

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στο Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής, με στήριξη από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τροπολογία των Υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων για τον αγροτουρισμό. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης σε ό,τι αφορά στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από γεωργούς ή κτηνοτρόφους σε μια επισκέψιμη αγροτική εκμετάλλευση, τον τρόπο φορολόγησής τους, τη συμβολή του Μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στην άσκηση αγροτουριστικής δραστηριότητας κ.ά. Ακόμη στο νομοσχέδιο θεσμοθετείται ο όρος του «οινοτουρισμού». Ωστόσο πολλά θέματα θα πρέπει να καθοριστούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) οι οποίες είναι άγνωστο πότε θα εκδοθούν.
Σαν «αγροτουρισμός» ορίζεται η ειδική μορφή τουρισμού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας ή και εστίασης, σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή. Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα για ίδρυση μη κύριων καταλυμάτων σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θέλουν να αναπτύξουν αγροτουριστική δραστηριότητα.


Οι «επιχειρήσεις αγροτουρισμού» περιλαμβάνουν:


Α) Τα «αγροκτήματα». Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του αγροκτήματος περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας ή εστίασης. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες εστίασης θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της Περιφέρειας. Θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις που προωθούν την επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, την γευσιγνωσία και οινογνωσία κ.α.
Β) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά από τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Υπηρεσίες εστίασης με υποχρεωτική προσφορά προϊόντων από «καλάθι αγροτικών προϊόντων» ή και προϊόντων οικοτεχνίας
- Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα μέγιστης δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολία στο να διασφαλίσει την αναγκαία ποσότητα διατροφικών προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να εξαιρεί την επιχείρηση από την υποχρέωση αυτή.
Επίσης ορίζεται το «Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού», με το οποίο διασφαλίζεται η παροχή ενός ελάχιστου προδιαγεγραμμένου επίπεδου υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που ασκούν αγροτουριστική δραστηριότητα. Το σήμα, που φέρει ειδικό λογότυπο, θα το χορηγεί στις επιχειρήσεις το υπουργείο Τουρισμού, εφόσον αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στη σχετική ΚΥΑ. Θα δίνεται μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού καταχωρούνται στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων. Το ειδικό σήμα είναι αόριστης ισχύος και θα ελέγχεται ανά τριετία από την υπηρεσία που το χορηγεί.


Οι αγρότες, που εξασκούν αγροτουριστική δραστηριότητα, θα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εφόσον το εισόδημα που προέρχεται από αυτή δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός τους.
Ακόμη δίνεται προθεσμία πέντε ετών στις ήδη υφιστάμενες αγροτουριστικές επιχειρήσεις για να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με τις νεοεισαγόμενες ρυθμίσεις και προδιαγραφές.


Θεσμοθέτηση του «Οινοτουρισµού»
1. «Οινοτουρισµός» είναι η ειδική µορφή τουρισµού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης και φιλοξενίας σε χώρους λειτουργικά ενοποιηµένους µε οινοπαραγωγικές ή οινοπαρασκευαστικές εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται συνδυαστικά µε δραστηριότητες σχετικές µε την οινική παραγωγή και τη διαδικασία παρασκευής του οίνου.
2. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων μέσα στα όρια των οινοπαραγωγικών ή οινοπαρασκευαστικών εγκαταστάσεων μπορούν να ιδρύονται µη κύρια τουριστικά καταλύµατα.
3. Μια οινοπαρασκευαστική ή οινοπαραγωγική εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως οινοτουριστική και εφοδιάζεται µε «Σήµα επισκέψιµου οινοποιείου», εφόσον:
α) µέσα στα όρια της εγκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύµατα και
β) διαθέτει χώρους και εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών που διασφαλίζουν την επισκεψιµότητα.
4. Το «Σήµα Επισκέψιµου Οινοποιείου» είναι σήµα µε ειδικό λογότυπο που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισµού, µε το οποίο πιστοποιείται ότι µία οινοπαραγωγική επιχείρηση πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
5. Με απόφαση Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις υπηρεσίες, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, η μορφή και ο τύπος του Σήµατος Επισκέψιµου Οινοποιείου, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιµότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

 

Σταύρος Παϊσιάδης

 

Πηγή: www.agrotypos.gr