ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Συνδεδεμένη 160 ευρώ/κουτί για τους μεταξοσκώληκες

Με υπουργική απόφαση, καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την με αριθμό 994/66201 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1309/Β/1.7.2015, με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης στα πλαίσια του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου, για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων, ως εξής:

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά στις περιόδους εκτροφής μεταξοσκωλήκων για τα έτη 2015 έως και 2020.

 

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των 4.672.131 €.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται για κάθε έτος εφαρμογής της παρούσας ως ακολούθως:

Για 2015 800.000 €,
για το 2016 790.582 €,
για το 2017 781.153 €,
για το 2018 772.540 €,
για το 2019 763.928 €,
και για το 2020 €,
Ο αριθμός κουτιών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52(6) του Καν(ΕΕ)1307/2013 καθορίζεται σε 5000 κουτιά για κάθε έτος εφαρμογής.

 

Καθορισμός και καταβολή της ενίσχυσης

α) Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά επιλέξιμο κουτί μεταξόσπορου σε ετήσια βάση.

β) Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΕ) 639/2014.

Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί εγκαίρως στη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων και στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου.

 

Δικαιούχοι − Όροι συμμετοχής και επιλεξιμότητας

Η ενίσχυση χορηγείται στους σηροτρόφους − γεωργούς για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για εκτροφή, εφόσον αυτοί πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο. Η προμήθεια του μεταξόσπορου γίνεται με ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με τους μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς – διακινητές μεταξόσπορου.

β) Κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών κουκουλιών.

γ) Η σηροτροφική περίοδος ορίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους υποβολής αίτησης.

 

Υποχρεώσεις εκτροφέων

Οι εκτροφείς προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παρούσα υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Η αίτηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των κουτιών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του παραγωγού συνεπάγεται ότι αυτός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές, παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Οι εκτροφείς, έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που πιστοποιεί τον αριθμό των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου και της ποσότητας των χλωρών κουκουλιών που παρήχθησαν.

β) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν:

• τα στοιχεία του αιτούντος

• τον αριθμό των κυτίων μεταξόσπορου που χρησιμοποιήθηκε και την ή τις ημερομηνίες παραλαβής τους

• την ποσότητα των κουκουλιών που έχουν παραχθεί από τους σπόρους αυτούς

• τον τόπο αποθήκευσης των παραχθέντων κουκουλιών αν τα κουκούλια δεν έχουν πωληθεί

• το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου αγοραστή αν τα κουκούλια έχουν πωληθεί

• το είδος και ποσότητα του παραχθέντος προϊόντος, σε περίπτωση που τα κουκούλια έχουν ιδιοχρησημοποιηθεί από τον παραγωγό.

 

Έλεγχοι

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

1. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διενεργεί διοικητικό έλεγχο στο 100% των αιτήσεων, για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτές στοιχείων. Διενεργείται επίσης επιτόπιος έλεγχος από Επιτροπή αποτελούμενη από 3 (τρείς) υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας.

Ο επιτόπιος έλεγχος διεξάγεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των υποβαλλόμενων αιτήσεων και αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των κουκουλιών που παρήχθησαν.

Στην περίπτωση που τα κουκούλια που παρήχθησαν έχουν αποξηρανθεί, ο συντελεστής που λαμβάνεται υπόψη για την αναλογία ξερών κουκουλιών προς χλωρά κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4,5 (1 κιλό ξερών κουκουλιών προέρχεται από 3,5−4,5 κιλά χλωρά κουκούλια).

Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό επιτόπιου ελέγχου εις τριπλούν. Ένα αντίγραφο δίνεται στον παραγωγό − σηροτρόφο, ένα παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το τρίτο αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και κρίνονται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συστήνεται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία δεν συμμετέχουν τα άτομα της Επιτροπής Ελέγχου. Τα αποτελέσματα της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι οριστικά.

Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και των εκδιδόμενων κατ' εξουσιοδότηση αυτής εγκυκλίων ή άλλων Υπουργικών αποφάσεων.

2. Εκτροφέας που παρουσίασε ψευδή στοιχεία αποκλείεται από το καθεστώς ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

3. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες και οφείλονται στον εκτροφέα, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στον άρθρο 77 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 και στον άρθρο 19 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

4. Εφόσον ο εκτροφέας δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρο 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρο 19 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρο 7 του Καν (ΕΕ) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 28 του Ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

6. Ο εκτροφέας κατά την παραλαβή των προς χρήση κουτιών μεταξόσπορου και κατά την εκτροφή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκειμένου η τελευταία να διαπιστώσει τον αριθμό των χρησιμοποιημένων κουτιών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση και ο εκτροφέας αποκλείεται από την ενίσχυση κατά την τρέχουσα σηροτροφική περίοδο.