ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις μέρες μας, που η αγορά έχει στερέψει και η ρευστότητα αποτελεί ζητούμενο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, τα αναπτυξιακά προγράμματα φαντάζουν ως η μοναδική λύση εξόδου από το αδιέξοδο.

Πράγματι, ο ορθός σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αναπτυξιακού προγράμματος μπορεί να ωθήσει μια νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση, ανοίγοντας της προοπτικές για περεταίρω ανάπτυξη.


Η Ελλάδα διαθέτει πλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι: ο νέος επενδυτικός νόμος 3908/11, το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), το ΠΑΑ (πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ) και το ΕΠΑΛ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας )


• Ο Νέος Επενδυτικός νόμος έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την περιφερειακή συνοχή. Τομείς στους οποίους εστιάζει είναι η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.


• Το ΕΣΠΑ στοχεύει στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, τη διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας, σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου κοινοτικού όρου, για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς.


• Το ΠΑΑ (πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: α) την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας β) την βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου γ) την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.


• Το ΕΠΑΛ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας) έχει πέντε άξονες προτεραιότητας: α) μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου, β) υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργεια, γ) μέτρα Συλλογικού Ενδιαφέροντος, δ) αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων περιοχών και ε) τεχνική συνδρομή.

Από 20 Φεβρουαρίου 2019 έως την κάλυψη του αριθμού των δικαιούχων, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Από 28 Μαρτίου έως 29 Μαΐου 2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης

Το πράσινο φως για το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ που στοχεύει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας έδωσε με ψηφοφορία του την Τετάρτη του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το σχέδιο αφορά επενδύσεις ύψους 315 δις ευρώ

Η αναπτυξιακή προσπάθεια του ΕΣΠΑ επικεντρώνεται στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.