ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Υποβολή αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης

Δράση 4.1.1 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης" και 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος" του ΠΑΑ 2014-2020

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ


Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

 

Οι Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο, ή να μην είναι συνταξιούχοι.

2. Να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017.

3. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:

1. Να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017.

2. Να έχουν κυρία δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα (Ομάδες, Οργανώσεις, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών) πρέπει:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ


1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να ξεπερνάει τις 8.000 σε τυπική απόδοση, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017.

2. Οι δαπάνες που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Βελτίωσης δεν πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.

3. Να έχει ολοκληρωθεί, αν υπάρχει, το παλαιότερο Σχέδιο Βελτίωσης πριν την υποβολή αίτησης στήριξης στο εν λόγω Μέτρο.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»


Πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης.


•  Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

•  Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών (παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών), των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.

•  Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.

•  Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

•  Γενικές Δαπάνες (άυλες) που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»


•  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.

•  Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης.

•  Γενικές Δαπάνες, (άυλες) που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 

Για τη Δράση 4.1.1, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει έως 300.000€, ο οποίος μπορεί να ανέλθει έως 500.000€, αν και μόνο αν η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 

Για τη Δράση 4.1.3, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός φθάνει τις 150.000€, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000€, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το πλέον των 150.000 ευρώ αιτούμενο ποσό αφορά επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

 

Για συλλογικές επενδύσεις

 

Για τη Δράση 4.1.1, ο προϋπολογισμός φθάνει έως 500.000€, με δυνατότητα αύξησης έως και 1.000.000€, αν και μόνο αν  ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 

Για τη Δράση 4.1.3, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000€.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
 
ΑΝΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ
 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

 Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν  υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία πενταετία.

80% 70% 60% 60% 50%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 75% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%

 

 

Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή...

Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ και εμείς, αφού υπολογίσουμε

τη βαθμολογία που συγκεντρώνετε,

θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας κάνουμε

τις βέλτιστες προτάσεις για να την αυξήσετε.

Στηρίζουμε την υποψηφιότητά σας έμπρακτα και εγγυόμαστε την επιτυχία σας!