great success

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΜΕΤΡΟ 9 "ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ" - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 09 "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" του ΠΑΑ 2014-2020

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στον γεωργικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία) που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το κόστος παραγωγής ανά παραγωγό.

Ως Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και ως Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), αναγνωρίζονται οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.
Για τη χρηματοδότηση των Ομ.Π. και των Ο.Π. απαιτείται η επίσημη αναγνώριση τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου. Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία των φυσικών ή/και νομικών προσώπων, παραγωγών γεωργικών προϊόντων.

Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένες από την αρμόδια εθνική αρχή και νέες μετά την 11η Δεκεμβρίου 2015 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ).

Στο καταστατικό λειτουργίας θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Η υποχρέωση των μελών να διακινούν μέσω της Ομ.Π. ή Ο.Π. τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους.
 2. Το μέγιστο ποσοστό των μεριδίων που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20%, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν με μεγαλύτερο μερίδιο διάθεσης προϊόντων.

Τα μέλη της ομάδας δεν πρέπει να ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

 

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π.

 • Για την αναγνώριση των Ομ.Π. εκτός φυτικής παραγωγής απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.
 • Για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα (10) φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
 • Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι (20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ.
 • Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π. απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα (10) μέλη, επιχειρηματικό σχέδιο και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 χιλ. ευρώ.
 • Για την αναγνώριση Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.
 • Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.
 • Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.


Χρηματοδότηση

 • Η ενίσχυση καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης νέων Ομ.Π. και Ο.Π. κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.
 • Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση στους δικαιούχους, αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομ.Π. ή της Ο.Π., ως ακολούθως:
 1. Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.
 2. Το 8% της αξίας κατά το 2ο έτος.
 3. Το 6% της αξίας κατά το 3ο έτος.
 4. Το 4% της αξίας κατά το 4ο έτος.
 5. Το 2% της αξίας κατά το 5ο έτος.
 • ♦ Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου, ομάδας ή οργάνωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000€.

 

Το Μέτρο 09 συνδυάζεται και με άλλα Μετρά ενίσχυσης του ΠΑΑ 2014 – 2020, ενδεικτικά:

 • Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ενίσχυση μέσω του Μέτρου 03 του ΠΑΑ 2014 – 2020 για τα πάγια κόστη που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π, σε ένα Ενωσιακό ή εθνικό σύστημα ποιότητας, καθώς και για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης στην εσωτερική αγορά.

 • Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

Μία Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π., μπορεί να συμμετάσχει στο Μέτρο 01 ώστε να αποκτήσει επαγγελματική κατάρτιση και δεξιότητες, μέσω επιμορφωτικών μαθημάτων, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης. Προβλέπονται βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

 • Συνεργασία

Η Ομ.Π. ή Ο.Π. μπορεί να είναι μέλος των επιχειρησιακών ομάδων, που ορίζονται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου τους, οι Ομ.Π. και Ο.Π. μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η αξιοποίηση των γεωργικών αποβλήτων και υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ή για τα προϊόντα βασισμένα σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής.

 • Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

Η Ομ.Π. ή Ο.Π. μπορεί να ενισχυθεί μέσω του Μέτρου 04 για επενδύσεις σε υλικά ή/ και άυλα στοιχεία για την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

 

Η Evergreen Plan-T αναλαμβάνει την υποστήριξή σας για τη σύσταση Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π..

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.