great success

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 15/1/2018

Δράση 10.1.04 "Μείωση της ρύπανσης νερού από Γεωργική Δραστηριότητα" του Μέτρου 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 15/1-2018 και θα διαρκέσει έως 16/2/2018.

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροσταυτευτικά προϊόντα).

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:
• Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων και
• Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
• Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

 Η Δράση 10.1.04 εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με:

Αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ)

Συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)

 

Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

Την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.

Το πρόσθετο κόστος που συνίσταται:

   ♦ Στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α "Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης".

   ♦ Στο κόστος της χλωράς λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης στον οποόροφο των δένδρων για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ "Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες".

   ♦ Στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ.

   ♦ Στο κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του "Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών" (ΣΔΕ) για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ "Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δενδροκαλλιέργειες".

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δικαιούχοι της Δράσης 10.01.04 μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

 
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
× Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
 
× Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.
 
× Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Αυτά τα κριτήρια πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 10.01.04 πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη δήλωση ΟΣΔΕ του ενδιαφερόμενου ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι καλλιέργειεας), επιπλέον για τη δέσμευση Γ πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2017 και με επιλέξιμη για τη δέσμευση και την περιοχή παρέμβασης δενδρώδη καλλιέργεια.
   
   Σημαντική Σημείωση! Η προϋπόθεση του αρδευόμενου αγροτεμαχίου αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη του δικαιούχου, συνεπώς πρέπει να τηρείται τόσο κατά την ένταξη όσο και σε όλη τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.
 
Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της Δράσης στην οποία οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν.
 
 Για την καλλιέργεια Ελιάς η ελάχιστη πυκνότητα των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:
× Εντάσσονται σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.
 
   Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία δύναται να συνδυαστούν με την Ειδική Δέσμευση Β «Αμειψισπορά» της Δράσης 10.01.04 καθώς και τα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη Δράση 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (Κομφούζιο)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», τα οποία δύναται να συνδυαστούν με την Ειδική Δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» της Δράσης 10.1.04.
 
   Σημαντική Σημείωση! Η στήριξη που προκύπτει από τους ανωτέρω συνδυασμούς δράσεων, σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δε μπορεί να υπερβαίνει τα 600€/Ha/έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες και τα 900€/Ha/έτος για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, ανά Μέτρο.
 
× Είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
 
× Είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».
 
Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα" και 11 "Βιολογική Γεωργία" του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αγροτεμάχια.

 

Περιοχές παρέμβασης

Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης της Δράσης
PINAKAS EPILEXIMWN KALLIKRATIKWN

 Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες επί της εφαρμογής της Δράσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Η Evergreen Plan-T αναλαμβάνει την υποστήριξή σας για την υποβολή της αίτησής σας στη Δράση και σας εγγυάται την επιτυχία!

Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιό μας εδώ

και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τα μόρια που συγκεντρώνετε και τις δυνατότητές σας!

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.