ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1: "ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" ΠΑΑ 2014-2020

Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας.

 

ΣΚΟΠΟΣ


Το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Ειδικότερα, το υπομέτρο στοχεύει:


α. Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή προτύπων.


β. Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.

 

γ. Στην καλύτερη πρόσβαση των πρωτογενών παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ


Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:


α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ


β) Βιολογικά προϊόντα

 

γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1. Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.


2. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).


3. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Στο πλαίσιο του υπομέτρου δύνανται να ενισχυθούν ενεργοί γεωργοί και ομάδες γεωργών.

 

 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας καθορίζεται στον παρακάτω Πίνακα. Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.
2. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    €/ΕΤΟΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    
 1.   Κρασί με ονομασία προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ 

 

1.300

 

 2.  Βιολογική παραγωγή

 

2.020

 

 3.  Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων

 

3.000