ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μέτρο 16 "Συνεργασία" (ΠΑΑ 2014-2020)

Λεπτομέρειες Εφαρμογής, Επιλεξιμότητας, Χρηματοδότησης και Δικαιούχων του Υπομέτρου 16.1-16.2 "Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας" και του Υπομέτρου 16.1-16.5 "Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή"

 

♦ Υπομέτρο 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

 

♦ Υπομέτρο 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ 16.1 – 16.2 ΚΑΙ 16.1 – 16.5

 

Τα Υπομέτρα 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνουν την ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Σκοπός είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

 

Ειδικότερα:
Το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στον τομέα των τροφίμων, όπως:

 

• Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
• Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
• Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
• Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
• Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
• Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.
• Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.
• Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
• Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

 

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

 

• Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
• Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
• Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.
• Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).
• Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των Υπομέτρων είναι η ελληνική επικράτεια.

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


Η Δημόσια Δαπάνη, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.», και ανέρχεται ως εξής:

 

Για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666€, για τη Δράση 2 σε 45.138.334€.
Για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 291.667€, για τη Δράση 2 σε 17.208.333€.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.


Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι:

 

• Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας (Ε.Ο.) για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή της καινοτόμου προσέγγισης του έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο και αφορούν σε δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, καθώς και σε δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Οι δαπάνες απόσβεσης υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

 

• Δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται η εργασία του/των ερευνητή/ών, ή λοιπού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, του προσωπικού των άλλων φορέων της Ε.Ο. και των παραγωγών για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (προσαρμογή ή δοκιμή της εφαρμογής) και γενικότερα την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

• Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου, δηλαδή αφορούν στη δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα ταξιδιών των μελών της Ε.Ο. (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το κόστος μεταφράσεων. Για τη διοργάνωση ημερίδων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μίσθωση χώρου, μίσθωση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παροχή καφέ. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του κόστους συμμετοχής και τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην παρακολούθησή τους. Για τη συμμετοχή στις εκθέσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε αυτή, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του πιλοτικού έργου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

• Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο. Η πιλοτική εγκατάσταση έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

• Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου.

 

• Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου.

 

• Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4, συγκεκριμένα των Υπομέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι», αφορούν σε δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον τα εξαγόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της Δράσης 2 έχουν κριθεί ως θετικά κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου της τελικής αίτησης πληρωμής.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» είναι:

 

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιμες επενδύσεις.
Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων), εξοπλισμού ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισμού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων, καταγραφής δεδομένων πρόβλεψης καιρικών φαινομένων.
Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.


Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι» είναι:
Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Όλες οι δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον σχετίζονται με τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου.


Οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή/ εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, εφόσον η παραγωγή ενέργειας που πραγματοποιείται βάσει αυτών των επενδύσεων, αφορά ανάγκες ιδιοκατανάλωσης στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της μονάδας, και η ποσότητα ενέργειας που παράγεται δεν ξεπερνά τα όρια αυτών των αναγκών.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (οριστική υποβολή).

 

 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανά Δράση:

 

  Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου μιας Συνεργασίας αφορά:    Δράση 1 (€)    Δράση 2 (€)    Σύνολο (€) 
  Μία διοικητική περιφέρεια, ή έχει τοπικό χαρακτήρα   5.000   145.000   150.000
  Το σύνολο της χώρας   5.000   295.000   300.000
  Διακρατική Συνεργασία   5.000   445.000   450.000

 Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης αποτελεί το άθροισμα των επί μέρους ποσών των μελών.


Αιτήσεις στήριξης με προϋπολογισμό εκτός των ορίων κάθε Δράσης, απορρίπτονται.
Η διακρατική συνεργασία δεν αφορά στο Υπομέτρο 16.1 – 16.5.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.), οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας.


Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.).

 

Επισημαίνεται ότι για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1.

 

Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα (1) μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
Να δραστηριοποιούνται:

α) σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα (παραγωγή & εμπορία γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων) και στον τομέα των τροφίμων, εφόσον το μεταποιούμενο προϊόν/προϊόντα αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όσον αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.2., ή
β) σε θέματα με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή όσον αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.5.

Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Επιχειρησιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της Ε.Ο.
Ο Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των μελών που συμπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του.
Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Τα επιμέρους μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:


• Μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.), η οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
• Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, κτλ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ή σε κράτος – μέλος της Ε.Ε.
• Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
• Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Οι κύριες δραστηριότητες του φορέα δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου.
ii. Υπάρχει στο καταστατικό του φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητες έρευνας.
iii. Η συμμετοχή του φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη – οικονομική δραστηριότητα του φορέα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης. Επίσης, τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του φορέα.

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

 

Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να υλοποιήσουν το πιλοτικό έργο σε εγκατάσταση των μελών της ομάδας τους, που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της ελληνικής επικράτειας και στην περίπτωση υλοποίησης έργου με περιφερειακό χαρακτήρα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται το έργο.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος μέλους της Ε.Ο. ανάκτηση ενίσχυσης.
• Να μην τελεί μέλος της Ε.Ο. υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
• Στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης 2 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1, δικαιούχος πλέον δεν καθίσταται η Ε.Ο. αλλά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα υλοποιήσει την επένδυση και αποτελεί μέλος της Ε.Ο.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Μέτρου 16, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας, θα είναι στη διάθεσή σας για να επιλύσει όλες τις απορίες σας!