ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Υπομέτρο 6.3 "Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" - ΠΑΑ 2014-2020

14.000€ σε επαγγελματίες αγρότες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα. Αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις επαγγελματιών αγροτών σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

 

 

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Το ποσό της ενίσχυσης ισούται με 14.000€ για κάθε δικαιούχο. Η ένταση ενίσχυσης είναι ίση με 100%.

 


 

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000€ έως 7.999€. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα ίσο με 0,01€ έως και 3.000€ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000€.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (Νέοι Γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε Ομάδα Παραγωγών, ένταξη σε Προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα).
Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).
Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά).
Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης).
Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

 

Διαβάστε εδώ, όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που έχουν προκύψει από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3.

 

 

 

 
   Συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο της Evergreen Plan-T και μάθετε αν μπορείτε να συμμετέχετε   
στο Υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων".
 
Εκμεταλλευτείτε το σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει
μέχρι την Προκήρυξη της Πρόσκλησης του Υπομέτρου, για να βελτιώσετε τη δυνητική βαθμολογία σας.
 
Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της EVERGREEN PLAN-T θα σας ενημερώσει
άμεσα, έγκυρα και υπεύθυνα για τη δυνατότητα υπαγωγής σας στο πρόγραμμα!