ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" ΠΑΑ 2014-2020

Από 28-2-2019 έως 28-3-2019 οι αιτήσεις στήριξης

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:
Στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
Στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
Στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
Στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.


Τα Υπομέτρα και Δράσεις του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020 διακρίνονται ως εξής:

 

A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

 


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.


Οι Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:


• Αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

• Μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
• Όσπρια
• Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/ Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα


Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018).
Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ.834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018). Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018), είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγή» για τα εν λόγω αγροτεμάχια.
Δικαιούχοι του παλιού Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, ακόμη και αν οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν έχουν λήξει κατά το χρόνο έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018), δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11.

 

Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.


Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

× Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
× Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
× Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:


Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018.
Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης.
Ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018).
Στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το έτος 2018, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια.
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιμων ή μη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεμαχίου και το αγροτεμάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσμεύσεων, καλλιεργηθεί με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια.

Στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 με ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη προς ένταξη στις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 μόνο για αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες/ φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/ βολβώδη/ καρότο/ πατάτα/ όσπρια, υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, του ακαλλιέργητου περιθωρίου με επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες/ φυλλώδη λαχανικά/ σταυρανθή/ βολβώδη/ καρότο/ πατάτα/ όσπρια.
Στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 ως καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, μόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιμη.

 

Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.
Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίου που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,3 Ha για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 0,3 Ha για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες.

 

Αποκλείονται από την ένταξη:

 

× Αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.
× Αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018.
× Αγροτεμάχια για τα οποία, κατά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31/12/2018), δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δράσεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 – 2013 Δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών», Δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» (2η Πρόσκληση, 13/05/2014).
× Για τις προκηρυσσόμενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 έχουν δηλωθεί αμιγώς με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών - χρήσεων: μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, κηπευτικά υπό κάλυψη, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών.

 

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση, περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

 

pinakas1

PINAKAS2

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες", ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου 2019.

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με το Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 211-4040253.
Ένας από τους έμπειρους σύμβουλους της Evergreen Plan-T
θα είναι στη διάθεσή σας για όλες τις διευκρινίσεις που χρειάζεστε.