great success

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ΕΣΠΑ 2014– 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)  

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη    40.000.000
Αττική 15.000.000
Στερεά Ελλάδα 5.000.000
Νότιο Αιγαίο 15.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000

 

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

 

    Επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000€: Κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.


    Επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€: Το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.


    Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50%.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, πρέπει να πραγματοποιηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.


Συγκεκριμένα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:


Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.


Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:


 • ♦ Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

 • ♦ Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

 • ♦ Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

 • ♦ Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 • 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού.

 • 2. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

 • 3. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Όπως και να τηρούν ή θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

 • 4. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 • 5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:


 • 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  
 •      Α. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία
  Περιορισμοί:
      - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
      - Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες.

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
 • Περιορισμοί:
 •     - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

 •      Β. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
 • Περιορισμοί:
      - Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.
 • Περιορισμοί:
      - Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω.
      - Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες.

 • 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 • 3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 •     • Αθλητικός Τουρισμός
 •     • Θαλάσσιος τουρισμός
 •     • Τουρισμός υπαίθρου
 •     • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.
 • 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ -

 ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 1.   Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος.  80%
 2.

 Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας 

 Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

100%
 3.

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής

 διαχείρισης. 

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό,

συμπεριλαμβανομένων των

προκαταρκτικών της

πιστοποίησης δαπανών, και μέχρι

12.000€

 4.  Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις. Μέχρι 15.000€
 5.

 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών

 Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβουλίου.

Μέχρι 40.000€
 6.  Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού. Μέχρι 10.000€
 7.  Μεταφορικά μέσα. Μέχρι 25.000€
 8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. Μέχρι 4.000€

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


 • Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (8/11/2017).

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 18/12/2017, με καταληκτική ημερομηνία την 28/3/2018.

 

Ενημερωθείτε περαιτέρω για το εν λόγω Πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.