ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
• Περισσότερο Αναπτυγμένες: Αττική, Νότιο Αιγαίο
Περιφέρειες σε Μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα
Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)  

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,

Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45.000.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη    40.000.000
Αττική 15.000.000
Στερεά Ελλάδα 5.000.000
Νότιο Αιγαίο 15.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000

 

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 400.000€.

 

    Επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000€: Κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να υποβληθεί.


    Επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€: Το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.


    Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50%.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


• Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, πρέπει να πραγματοποιηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.

 

 • • Απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να εκδοθούν εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.


Συγκεκριμένα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.


Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:


 • ♦ Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 • ♦ Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 • ♦ Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 • ♦ Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • 1. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του Τουρισμού.
 • 2. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • 3. Να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια.
 • 4. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια.
 • 5. Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.
 • 6. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.). Όπως και να τηρούν ή θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).
 • 7. Να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές των ατόμων με αναπηρία.
 • 8. Να υποβάλλονται στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο Πρόγραμμα, Εθνικό ή Κοινοτικό.
 • 9. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • 10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:


 • 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  
 •      Α. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία
  Περιορισμοί:
      - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
      - Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες.

 Προσοχή! Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.


 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
 • Περιορισμοί:
 •     - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.

 •      Β. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
 • Περιορισμοί:
      - Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.
 • Περιορισμοί:
      - Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω.
      - Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες.

Προσοχή! Οι ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας χρηματοδότησης.


 • 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τουριστικά γραφεία.
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ.
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή
περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία.
Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.


 • 3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 •     • Αθλητικός Τουρισμός:
 • α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα),
 • β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά),
 • γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός – Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
 •     • Θαλάσσιος τουρισμός:
 • Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
 •     • Τουρισμός υπαίθρου:
 • α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες,
 • β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια),
 • γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και
 • δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
 •     • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Προσοχή! Επενδύσεις που αφορούν στους ΚΑΔ 93.11.10.01 και 93.11.10.03 είναι επιλέξιμες μόνο όταν συνδέονται με τη δημιουργία/υποστήριξη ΚΕΠΑΤ (Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού), των οποίων οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 • 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 1.

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος. 

  Να εξασφαλιστεί άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες. Όλες οι απαιτούμενες άδειες να εκδοθούν εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

  Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

 × Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς μελέτες, εκτός εάν κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι κατέληξαν σε εφαρμογή.

 × Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

80%

 2.

Μηχανήματα - Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας  Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.

  2.1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

  Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

  Προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης π.χ. προμήθεια αυτοκινήτων, σκαφών θαλάσσης και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter.

 × Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.


  2.2. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος & εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος: Κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.:

  Να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε. 

  Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης Α.Π.Ε. θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης.

 × Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης Α.Π.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.

 × Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης Α.Π.Ε. δεν αποφέρει οικονομικό όφελος.

100%

 3.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 Δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του.

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό,

συμπεριλαμβανομένων των

προκαταρκτικών της

πιστοποίησης δαπανών, και μέχρι

12.000€

 4.

Προβολή - Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις.

 Κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του τουριστικού προϊόντος της. 

  Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.

  Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα: το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ), δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.

  Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό: το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονή, μετακίνηση, μεταφορά υλικών κλπ) δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.

 × Δεν είναι επιλέξιμες οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.

× Το κόστος για τη δημιουργία ιστοσελίδας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.500€. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να εξυπηρετεί την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Μέχρι 15.000€

 5.

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβουλίου.

  Δαπάνες εκκίνησης για ίδρυση των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού, αμοιβές νομικών υπηρεσιών και παροχής φοροτεχνικών συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως).

 × Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών.

  Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών όπως π.χ. αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αμοιβές επιστασίας/επίβλεψης.

Μέχρι 40.000€

 6.

 Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού.

  Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

  Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

  Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.

  Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες.

  Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Μέχρι 10.000€

7.

Μεταφορικά μέσα.

  Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

  Το μεταφορικό μέσο να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

  Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν  ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέχρι 25.000€

 8.

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

  Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την προκήρυξη της Δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 × Το κόστος σύνταξης της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 1.000€.

× Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

Μέχρι 4.000€

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (8/11/2017).

 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.

 

 • Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους, σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

 

 • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις, δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).

 

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα έχει λήξει.

 

 

 

Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή...

Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ και εμείς, αφού υπολογίσουμε

τη βαθμολογία που συγκεντρώνετε,

θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας κάνουμε

τις βέλτιστες προτάσεις για να την αυξήσετε.

Στηρίζουμε την υποψηφιότητά σας έμπρακτα και εγγυόμαστε την επιτυχία σας!