ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ψηφιακό Βήμα – Ψηφιακό Άλμα: Δύο νέες Δράσεις από το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η Δράση «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η Δράση «Ψηφιακό Άλμα» στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΣ


Οι Δράσεις απευθύνονται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων και σκοπός τους είναι η ενίσχυση της ψηφιακής τους ταυτότητας.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000€ για κάθε Δράση (σύνολο 100.000.000€) και αφορά το σύνολο της χώρας. Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€, ενώ για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000€ έως 400.000€. Και στις δυο Δράσεις, επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαιούχοι των Δράσεων είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου θα αναβαθμιστούν ψηφιακά. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:


• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
• Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις Δράσεις είναι αυτές που δεν διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:


01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:


• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας:


Α: Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
Β: Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
Γ: Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
Δ: Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

  • Για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.
  • Για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β, οι οποίες θα πρέπει να οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Και για τις δύο Δράσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:


• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

 

• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

♦ 2 τουλάχιστον γλώσσες
♦ Mobile responsive
♦ Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών


• Υπηρεσίες που αφορούν σε:

♦ φιλοξενία (hosting, collocation)
♦ σύνδεση στο διαδίκτυο
♦ ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
♦ ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
♦ ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

♦ μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού


• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης και για τις δυο Δράσεις, ξεκινάει την 11η Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσει έως τη 17η Σεπτεμβρίου 2018.
Για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα», ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ για τη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», ο χρόνος ολοκλήρωσης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα",
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Ένα έμπειρο στέλεχος της ομάδας μας θα είναι στη διάθεσή σας για να λύσει οποιαδήποτε απορία σας.
Είμαστε δίπλα σας για την πλήρη υποστήριξη και την ορθή υποβολή του φακέλου σας και εγγυόμαστε την επιτυχία σας!