ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»: Επιχειρείν με έμφαση στην ποιότητα

Ξεκινά την 27/6/2018 η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ποιοτική αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΣΤΟΧΟΣ
Η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων - κατά προτεραιότητα - των 9 τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 150.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€ και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης*
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ). 

 

 

*Ορισμός Μεσαίας Επιχείρησης

 

Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:
είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,
είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

 

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις - θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Κατά προτεραιότητα, επιλέξιμοι τομείς είναι:

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τουρισμός
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης περιλαμβάνουν:

Μηχανήματα – Εξοπλισμό μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμό, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
Μεταφορικά μέσα
Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ», ξεκινάει την 27η Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός",
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Ένα έμπειρο στέλεχος της ομάδας μας θα είναι στη διάθεσή σας
για να λύσει οποιαδήποτε απορία σας.
Είμαστε δίπλα σας για την πλήρη υποστήριξηκαι την ορθή υποβολή του φακέλου σας
και εγγυόμαστε την επιτυχία σας!