ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΣΠΑ 2014-2020!

Νέα παράταση έως 15 Νοεμβρίου 2018 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Οι Δράσεις απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής τους ταυτότητας.

 

Για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα", στόχος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα", στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφιακό Βήμα» ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000€, και αφορά το σύνολο της χώρας. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας "Ψηφιακό Άλμα", ανέρχεται επίσης στο ποσό των 50.000.000€ και αφορά το σύνολο της χώρας.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα"

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€.
Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο 50%.


♦ Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.


♦ Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από το δικαιούχο.


Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινάει την 11η Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2018.

 

 

Για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα"

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.
Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο 50%.


♦ Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 55.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.


♦ Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από το δικαιούχο.


Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινάει την 11η Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2018.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

Τόσο για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" όσο και για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα", δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου θα αναβαθμιστούν ψηφιακά.


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:


Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά Βιβλία, και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.


Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.


Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων.


Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.


Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.


Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.


Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.


Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία.


Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.


Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

x Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων (δηλαδή, η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

x Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:


x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.


x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις δύο Δράσεις, είναι εκείνες που δεν διαθέτουν έστω και έναν από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με την Πρόσκληση του Προγράμματος.

 

Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Κάθε επιχείρηση, με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας:

 

Α: Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
Β: Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
Γ: Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
Δ: Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

Για τη Δράση "Ψηφιακό Βήμα", το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

♦ Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Α.

 

Για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα", το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες.

♦ Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β, οι οποίες θα πρέπει να οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά 1 βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α.

 

Μάθετε σε ποια βαθμίδα Ψηφιακής Ωριμότητας κατατάσσεται η επιχείρησή σας

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:


1. Εξοπλισμός: Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

Το σύνολο των δαπανών εξοπλισμού μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτομο).


x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.


x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

 

2. Λογισμικό: Κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

Το σύνολο των δαπανών λογισμικού μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης Microsoft Office για έναν (1) απασχολούμενο)


Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.


Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.


Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση, η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ιστοσελίδας, αυτή θα πρέπει να είναι σε δύο (2) τουλάχιστον γλώσσες και να είναι mobile responsive. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου μπορεί να φτάσει το ποσό των 2.500€.


Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό θα πρέπει να είναι σε δύο (2) τουλάχιστον γλώσσες, να είναι mobile responsive, να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, και να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου μπορεί να φτάσει το ποσό των 4.000€.


x Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

 

3. Υπηρεσίες: Κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:

· Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
· Σύνδεση στο Διαδίκτυο
· Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
· Παρουσία στα Social media
· Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
· Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
· Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
· Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
· Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου


Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας υπηρεσιών μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατηγορία υπηρεσιών δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

 

♦ Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).


♦ Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.


♦ Στη περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλαδή να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε κατά το έτος 2017, και δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.


♦ Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.


♦ Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.


♦ Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.


x Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.


x Το κόστος Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.


x Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ΕΜΕ εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κατηγορία νέου προσωπικού δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

Σημαντική σημείωση! Το άθροισμα του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο της Evergreen Plan-T και μάθετε αν μπορείτε να συμμετάσχετε στις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα". Η ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας παρουσιάσει τη δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησής σας στις Δράσεις, καθώς και να απαντήσει σε όλες τις απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με αυτές.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση επί των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα",

μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι διαθέσιμος για να λύσει τις απορίες σας!