ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020

"Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού και εξοικονόμησης ενέργειας"

Από 21/11/2018 έως 29/3/2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης.

 

 

ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ


Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση, δηλαδή: μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας – ευεξίας, παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορεί να αφορούν:


Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

 

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:


Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα
Βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
Τεχνολογίες Πληροφορικές & Επικοινωνιών και Νεανική Επιχειρηματικότητα
Υγεία – Ευεξία

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000,00€. Η ένταση ενίσχυσης ισούται με το 60% του προϋπολογισμού.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση, καθώς και να πραγματοποιήσουν της αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1-1-2016.
Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016,2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1-1-2016.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις.
Να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωση αυτής, για τη/τις δραστηριότητα/ες στην/στις οποία/ες δραστηριοποιείται.
Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.
Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να πληρούνται όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

* Επισημαίνεται ότι, όπου απαιτείται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β. Η κάλυψη του ανωτέρου ενεργειακού στόχου θα πιστοποιείται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

 

Για τη σχεδιαζόμενη πράξη δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Εξαίρεση αποτελεί η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), η οποία δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Αναφορικά με το Π.Ε.Α., επισημαίνονται τα κάτωθι:

 

Το Π.Ε.Α. του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάστασή του πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 27-11-2017.
Σε περίπτωση που το Π.Ε.Α. εκδίδεται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων -από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους- προγραμμάτων, οι συστάσεις αναφέρονται κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, παρεμβάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του προγράμματος, τις αντίστοιχες τιμολογούμενες δαπάνες, καθώς και την εξοικονομούμενη ενέργεια από τις παρεμβάσεις.

 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:
x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείας στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερου του 25% οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
 1.

 

 ΚΤΗΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

 

1.1 

 

 Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

 

1.2

 

 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

 

1.3

 

 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση προσβασιμότητας   

 των ΑΜΕΑ

 

1.4

 

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

1.5

 

 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και

 Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

 

1.6

 

 Χώροι αποθήκευσης, εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

 

 1.7  

 

 Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

 

2.

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

2.1

 

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

 

2.2

 

 Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού

 εξοπλισμού

 

2.3

 

 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

2.4

 

 Συστήματα αυτοματισμού, ειδικά συστήματα πληροφορικής και δικτυώσεων

 

2.5

 

 Μεταφορικά Μέσα

 

2.6

 

 Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

 

2.7

 

 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

 

3.

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

3.1

 

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (linceses) προγραμμάτων λογισμικού

 

3.2

 

 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού

 

3.3

 

 Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών

 

3.4

 

 Υπηρεσίες προμήθειας / χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς "software as a service", "cloud

 computing" ή άλλο παρεμφερές αυτού

 

3.5

 

 Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού

 

3.6

 

 Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με

 αναπηρία

 

4.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

4.1

 

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαφήμισης

 

4.2

 

 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

4.3

 

 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2018, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη Δράση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 211 40 40 253. Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεστε!