ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση" | ΕΣΠΑ 2014-2020

Από 27 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου 2019 οι αιτήσεις για συμμετοχή στη Δράση

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε την 5η Φεβρουαρίου 2019, την τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση», σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία έναρξης υποβολών τροποποιείται από 06/02/19 σε 27/02/19 και η ημερομηνία λήξης υποβολών από 19/04/19 σε 31/05/19 και ώρα 17:00:00.

 

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της Δράσης είναι η η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000.000€, το οποίο κατανέμεται εξίσου στις επιχειρήσεις των τριών κλάδων (εμπόριο, εστίαση & εκπαίδευση) και αφορά το σύνολο της χώρας. Το ποσοστό ενίσχυσης ισούται με 50%.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€.

Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 10.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.
Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 150.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από το δικαιούχο.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινάει την 27η Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει έως την 31η Μαΐου 2019.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (δωδεκάμηνης διάρκειας).
Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
• Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

- Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ.

- Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ.

- Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος): 3 ΕΜΕ.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).

 

Επισημαίνεται ότι:

x Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
x Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη Δράση είναι οι ακόλουθες:

Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47.

Για τον κλάδο της εστίασης: Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56.

Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος): Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος: Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής, της ασφάλειας και για διευκόλυνση ΑμεΑ.

 Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 100%.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη αρμοδίως και συνοδεύονται με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

x Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

x Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

x Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα Κατηγορία δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός: Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος, για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, εξειδικευμένος εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 100%.
Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με άλλο εξοπλισμό για το λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης μπορεί να ανέλθει στο 30%.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή στην προσκομιζόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη της σύμβασης.
x  Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

 

3. Μεταφορικά Μέσα:

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56): έως 25.000€ και έως το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88: έως το 100%.

Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου (πετρελαίου και αερίου καυσίμου) και κινητήρα δύο καυσίμων (βενζίνης και αερίου καυσίμου) αντίστοιχα: έως 12.000€.

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τα μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμα εφόσον χρησιμοποιούνται για την άσκηση μεταφορικού έργου αποκλειστικά για λογαριασμό της επιχείρησης.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

Μέσα για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό και όχι στα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού στα μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

- το μεταφορικό μέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης.

- το μεταφορικά μέσο στο οποίο θα τοποθετηθεί ο ειδικός εξοπλισμός πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια επιβατικών μεταφορικών μέσων και μικτής χρήσης οχημάτων, προμήθεια μεταφορικών μέσων για την άσκηση οδικού εμπορευματικού έργου και δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

 

4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα: Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

  Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 7.000€ και η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει μέχρι δύο (2) πιστοποιητικά.

 

5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών/ Κατάρτισης/ Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου:

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2: έως 8.000€. Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης: 80€/εργαζόμενο, και μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους.

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου: έως 4.000€.

 

6. Ψηφιακή Προβολή: έως 8.000€.
Αφορά αποκλειστικά σε:

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ. google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.).
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 €/μήνα και μέχρι 12 μήνες.

Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €.

x Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες.

 

7. Μισθολογικό Κόστος νέων Εργαζομένων (νέο προσωπικό): Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό σχετικά με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει σε 30.000€ (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ) και έως το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
x Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κλπ.).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

 

Συμπληρώστε εδώ το σύντομο ερωτηματολόγιο της Evergreen Plan-T και εκμεταλλευτείτε τη ΔΩΡΕΑΝ προαξιολόγηση της δυνατότητας συμμετοχής της επιχείρησής σας στο Πρόγραμμα!

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας λύσει όλες τις απορίες.