ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 "Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια"

Νέο πρόγραμμα για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Η Δράση εντάσσεται στον Άξονα 01 του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, «Ενίσχυση της Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 3.2.1 «Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας».

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ο προσανατολισμός επιχειρήσεων σε αγορές που έχουν διαφοροποιημένα και διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις υφιστάμενες που δραστηριοποιούνται.

 

Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για

την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές
την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών
την αύξηση των πωλήσεων και
την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της επιχείρησης σε τουλάχιστον μια διεθνή έκθεση.
Η υποβολή προτάσεων στη Δράση ξεκινάει την 18η Φεβρουαρίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2019.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της και πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 20.000€ και έως 200.000€. Η ένταση ενίσχυσης για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας υφιστάμενων ΜΜΕ με προσανατολισμό στην εξωστρέφεια προσδιορίζεται σε έως 50% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες.


Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000€. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Η Δράση αποσκοπεί στον προσανατολισμό στην εξωστρέφεια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
Στον τομέα της αγροδιατροφής / μεταποίησης προϊόντων
Στη βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)
Στην παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ
Στην παροχή υπηρεσιών υγείας / ευεξίας

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Οι βασικές προϋποθέσεις των επιχειρήσεων που υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου
Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση, τους οποίους οφείλουν να διαθέτουν πριν την 1-1-2016.
Να έχουν συσταθεί πριν την 1-1-2016
Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά μόνο στον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Να μην περιλαμβάνονται στις Μεγάλες Επιχειρήσεις.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμοί, Ατομική Επιχείρηση.
Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας, ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. -Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα, τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.
Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.
Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να διαθέτουν ή να αποκτήσουν ηλεκτρονικές εφαρμογές που να απευθύνονται στο πελατειακό κοινό, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές).
Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί και, εφόσον εγκριθούν, δεν θα υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα εθνικών ή κοινοτικών πόρων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών των πράξεων πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και ο ιεταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


1. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της μέσω συμμετοχής σε Διεθνείς εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

 

◊ Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό:

Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρησης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.
Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού
Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών). Επισημαίνεται ότι τα εκθέματα θα αφορούν την προβολή της επιχείρησης στην έκθεση και όχι τη διάθεση των προϊόντων αυτών.
Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείρηση/λειτουργία του περιπτέρου. Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δε μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.

 

 

◊ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχει ως εκθέτης σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης.

 

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο με την ιδιότητα του εκθέτη.

 

2. Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων

 

Υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου
Έρευνα αγοράς, εκπόνηση σχεδίων προσανατολισμού στην εξωστρέφεια

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:

x Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
x Διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.
x Η ενοικίαση χώρου για συναντήσεις meetings εκτός του χώρου ενοικίασης για την προβολή των προϊόντων της επιχείρησης.
x Δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη
x Δαπάνες που αφορούν την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, επίσης δαπάνες που αφορουν τη σύνταξη, παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.500€
x Δαπάνες προωθητικών ενεργειών
x Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
x Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και μόνο για το μέρος αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3).
x Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
x Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
x Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

 

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση μόνο πράξεων, τις οποίες πρέπει να αποδείξει κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, ότι θα μπορέσει να τις υλοποιήσει.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε όλα σας τα ερωτήματα.