ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών"

Από τις 12-03-2019 έως τις 14-06-2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση

 

ΣΤΟΧΟΣ


Στόχος της Δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 100.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης – δημόσιας επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.


Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.
Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 100.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από το δικαιούχο.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών», ξεκινάει 12-03-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 14-06-2019.
Για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:

Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (έχουν συσταθεί πριν από την 01/01/2016).
Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
Να έχουν κατ’ ελάχιστον 2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας κατά το τελευταίο έτος.
Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (22/02/2019).

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

 

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα πρέπει να προσκομιστεί η τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο /αρμόδιους μηχανικό / μηχανικούς από την οποία προέκυψαν οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων. Επίσης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι εργασίες ήταν σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες, το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
x Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης.

 

2.1 Μηχανήματα - Εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά.
Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού μέχρι αυτός να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής.
Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο.
x Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

 

2.2 Μεταφορικά Μέσα: Συνολική επιλέξιμη αξία έως 15.000€.

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι επαγγελματικής χρήσης ή μικτής/πολλαπλής χρήσης έως εννέα ατόμων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού υλικών.
Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης.
Τα μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμα εφόσον δικαιολογούνται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με αγορά.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
x Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

3. Λογισμικά-Υπηρεσίες Λογισμικού: Η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (εκτός του hardware) είναι επιλέξιμη και εντάσσεται στην κατηγορία αυτή όταν συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής.

Για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος:

• παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών και μέχρι 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού / εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού λογισμικού.
• υπηρεσιών προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού για την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού.

 

3.1 Λογισμικό:

Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

 

3.2 Ιστοσελίδα:

Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:

• να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες.
• να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500€.

 

3.3 E-shop:

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:

• να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες.
• να είναι mobile responsive.
• να συνοδεύεται από λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
• να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000€.

 

4. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:

Πιστοποίηση αναγνωρισμένων διαχειριστικών συστημάτων που καταλήγουν σε λήψη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.
Σχεδιασμός και πιστοποίηση καθώς και συσκευασία/ ετικέτα προϊόντων/ υπηρεσιών.
Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 10.000€ και εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους.
Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης , το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.
x Δεν μπορούν να επιδοτηθούν οι δαπάνες για τις υποχρεωτικές από το νόμο πιστοποιήσεις, που είναι απαραίτητες για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας.
x Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο.

 

5. Δαπάνες συμβούλων: έως 4.000€.
Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

 

6. Συμμετοχή σε εκθέσεις: Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού (κόστος συμμετοχής, ενοικίαση, διαμόρφωση των περιπτέρων και μεταφορά υλικών).
Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εκθέσεις μόνο ως εκθέτης. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά, είτε στην προώθηση υπαρχόντων υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων υπηρεσιών/προϊόντων σε δεδομένες για την επιχείρηση - εκθέτη αγορές.

 

6.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα

Στην περίπτωση συμμετοχής σε εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 3.000/έκθεση.

 

6.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Στην περίπτωση συμμετοχής σε εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν θα υπερβαίνει τις 6.000/έκθεση.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
x Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κλπ.).
x Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
x Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:

x Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
x Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.
x Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
x Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλ. 211 4040253. Είμαστε στη διάθεσή σας για την ορθή καθοδήγησή σας!