ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 "Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού"

Από τις 12-03-2019 έως τις 14-06-2019 η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση

 

ΣΤΟΧΟΣ


Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, και να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
• Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν με μία από τις μορφές επιχειρήσεων όπως Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
• Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος να συμμετέχει σε παραπάνω από 1 επενδυτικό σχέδιο.
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αγροδιατροφή
Δομικά Υλικά
Κλωστοϋφαντουργία - Ένδυση
Τουρισμός 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τεχνολογίες Ενέργειας

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000€.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Έργο τουλάχιστον ίσο με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 6 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή.

 


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

 

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.
x Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).

 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος:

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για αρχική επένδυση, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης.

 

Ενδεικτικά:

• Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.
• Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.
• Εργασίες και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.
• Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ.
• Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
x Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης.
• Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών. Για λόγο αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό για τις εκτελούμενες εργασίες, το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
• Χρειάζεται να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

 

2.1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός:

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Ενδεικτικά:

• Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης προϊόντων, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης.
• Προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τουριστικών μονάδων.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που συνδέεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος και την προστασία του περιβάλλοντος εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε.
• Προμήθεια μηχανημάτων έργου (πχ εκσκαφείς), ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός τύπου όπως τύπου ΚΛΑΡΚ, εντάσσεται επίσης στην κατηγορία αυτή.
• Προμήθεια εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. αυτοκινήτων που προορίζονται για μίσθωση/ rent a car , σκαφών θαλάσσης πχ για Ν.Ε.Π.Α., ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των τουριστικών δραστηριοτήτων π.χ. canoe kayak, ιστιοσανίδα, εξοπλισμός αναρρίχησης, jet-ski, aqua scooter κ.ά.). Οι επιχειρήσεις που θα εκτελέσουν αυτές τις δαπάνες δεν πρέπει να διαθέτουν ΚΑΔ των κατηγοριών 49, 50 και 51 (εξαιρουμένων των ΚΑΔ 49.32, 49.42, 49.5, 51.22).
• Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (μόνο hardware).
• Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.
• Προμήθεια εξοπλισμού που προορίζεται για εργαστηριακές μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς.

 

2.2. Μεταφορικά μέσα:

Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων μέχρι 15.000€ συνολική επιλέξιμη αξία.
Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Το μεταφορικό μέσο να είναι είτε επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.
Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση.

 

3.1. Λογισμικό:

 

Ενδεικτικά:

• Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS)
• Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
• Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM,HRMS κ.α)
• Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e - Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α.

 

3.2. Ιστοσελίδα:

Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας, η οποία χρειάζεται να είναι λειτουργική σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι 2.500€.

 

3.3. E-shop:

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 4.000€.
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop το οποίο πρέπει να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, να είναι mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, να είναι προσβάσιμο από ΑμΕΑ.

 

Σημαντικές επισημάνσεις για όλες τις δαπάνες της κατηγορίας 3:

x Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού.
Παραμετροποίηση λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών, είναι επιλέξιμη δαπάνη μέχρι 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής.
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού είναι επιλέξιμη δαπάνη για την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

 

4. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών – Διαδικασιών:

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 10.000€.
Πιστοποίηση αναγνωρισμένων διαχειριστικών συστημάτων που καταλήγουν σε λήψη πιστοποιητικού από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.
Σχεδιασμός και πιστοποίηση καθώς και συσκευασία/ετικέτα προϊόντων/υπηρεσιών.
Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους.

 

Ενδεικτικά:

• Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
• Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας/συσκευασίας.
• Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
• Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
• Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
• Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
• Εργαστηριακός Εξοπλισμός που αφορά τον ποιοτικό έλεγχο/ τη διασφάλιση ποιότητας/ τη διασφάλιση συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
• Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.
• Διαδικασίες σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και μέτρησης, λειτουργιών και διαδικασιών.
x Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλ. 211 4040253. Είμαστε στη διάθεσή σας για την ορθή καθοδήγησή σας!