ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020: "Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Προώθηση της Καινοτομίας στην τοπική Επιχειρηματικότητα"

Από 12 Νοεμβρίου 2018 έως 19 Απριλίου 2019 η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στη Δράση.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοίγια την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α. Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που διαχειρίζεται το συνεργατικό σχηματισμό εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καλή εκτέλεση της ενταγμένης πράξης.

 

Β. Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:

  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
Επιχειρήσεις
Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Επαγγελματικά Επιμελητήρια

 

Γ. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των νομικών οντοτήτων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:


Να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης
Να μην περιλαμβάνονται στις Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
Να συμμετέχουν στο συνεργατικό σχηματισμό ως εταίροι κατ’ ελάχιστο ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων) και 10 ΜΜΕ επιχειρήσεις ή συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεων στο οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 10 ΜΜΕ επιχειρήσεις
Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης
Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Να λειτουργούν ή λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

* Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
* Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)

Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
Να τηρούν τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Η απαίτηση αφορά τόσο κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κλπ.)
Να υποβάλλουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον με 10% των επενδυτικών δαπανών του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι όροι δημοσιοποιούνται.
Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού σχηματισμού και τη συμμετοχή στις δραστηριότητές του αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν το σχετικό κόστος.
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευθούν ότι οι προτάσεις δεν έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα εθνικών ή κοινοτικών πόρων.
Να δεσμευθούν ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης.
Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.
Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Να υποβληθεί αίτηση υποβολής (κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση.
Οι υπηρεσίες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας θα παρέχονται αποκλειστικά σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο να αναλύονται:

 

Οι εξειδικευμένοι στόχοι και οι προς ανάπτυξη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας.
Η πολιτική πρόσβασης των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ο σκοπός, η χρήση και τα κύρια τεχνικά στοιχεία των επενδυτικών δαπανών που αφορούν κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων.
Περιγραφή χρήσης, τεχνικές προδιαγραφές και τεκμηρίωση κόστους για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού.
Περιγραφή αντικειμένου, τεκμηρίωση αναγκαιότητας και τεκμηρίωση κόστους για τις δαπάνες έρευνας επί συμβάσει και τις μελέτες σκοπιμότητας.
Περιγραφή των παραδοτέων που προκύπτουν από την ανάπτυξη των περιγραφόμενων υπηρεσιών.
Ανάλυση κόστους λειτουργίας και προσδοκώμενων εσόδων για το χρονικό διάστημα επιλεξιμότητας των δαπανών.
Ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής.
Τεχνικοοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση της συνέχισης λειτουργίας της δομής στο χρονικό διάστημα μετά την αρχική χρηματοδότηση.


Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας www.pepkm.gr. Κατά την λειτουργία της δομής θα δίνεται προτεραιότητα στην υποστήριξη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους οκτώ τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, δηλαδή την αγροδιατροφή, τα δομικά υλικά, την κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, τον τουρισμό, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τις τεχνολογίες ενέργειας, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τις τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού
Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή υποδομή
Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

 

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης -εκπαίδευσης -επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων
Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού
Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας
Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης

 

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία

 

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Δαπάνες ήδη απασχολούμενου προσωπικού με μισθωτή σχέση εργασίας ή με ΔΠΥ/ανάθεση έργου
Δαπάνες νέου προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας-μισθωτή σχέση εργασίας ή με ΔΠΥ/ανάθεση έργου

 

5. ΠΡΟΒΟΛΗ –ΠΡΟΩΘΗΣΗ –ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων
Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας
Λοιπά έξοδα προβολής -προώθησης και δικτύωσης

 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες

 

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ

 

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 1.000.000€.

 

Τα έργα θα πρέπει να διαρκούν τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και η καταληκτική ημερομηνίας συμπεριλαμβανομένης της τυχούσας παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2022.

 

Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης / Χρηματοδότησης των έργων. Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των πράξεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της αρχικής διάρκειας του έργου, μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη της πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης. Επίσης προβλέπεται παράταση της διάρκειας υλοποίησής των για λόγους ανωτέρας βίας.

 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενισχύσεις για συνεργατικούς μηχανισμούς

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΔΑΠΑΝΗΣ
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

  Κατασκευή ή αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας  

Έως 65%  

  Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (Κτήρια, εγκαταστάσεις,

  περιβάλλων χώρος, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)

Έως 65%  

  Άυλα στοιχεία ενεργητικού (Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού) Έως 65%  
  Ενισχύσεις Λειτουργίας Έως 50%  

 

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ /

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΜΕΣΑΙΕΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΜΕΓΑΛΕΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

  Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει 

60%  70% 

 Βιομηχανική Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει,

 αυξημένη κατά15% και μέχρι 80% εάν πληροίται η προϋπόθεση

 i) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων,

 δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν

 λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτής πηγής

75%   80% 

  Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει

  (Experimental Development) 

35%   45% 

  Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει,

  εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση

  i) του αυξημένου ύψους ενίσχυσης βιομηχανικής έρευνας

  (βλ. ανωτέρω)

50%  

60% 

  Μελέτες σκοπιμότητας

60%   70% 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Evergreen Plan-T και οι έμπειροι σύμβουλοί της σας στηρίζουν υπεύθυνα!