ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ"

Από 2-4-2019 έως 28-6-2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης

 

ΣΚΟΠΟΣ


Η δράση έχει ως στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να μπορέσουν να αποκτήσουν ταυτότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:


Αύξηση του βαθμού παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, που θα ενισχυθούν.
Βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων έντασης γνώσης και τεχνολογίας, καθώς και στην καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μεσαίας Επιχείρησης και φέρει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση του έργου.
Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι:

Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Πρόσκλησης και ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

• Μεταποίησης
• τουρισμού και
• παροχής υπηρεσιών

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που αναφέρονται στο Παράρτημα της Προκήρυξης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται και σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση ότι η επένδυση θα αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) καθώς και ατομικές επιχειρήσεις.
Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
Κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, ο δικαιούχος να μην έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
Να έχουν κλείσει 2 τουλάχιστον πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ..
Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί.
Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, τα οποία να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

o Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι).
o Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).

 

Επιπρόσθετα, για όσες επιχειρήσεις σκοπεύουν να επιχορηγηθούν για δαπάνες μισθολογικού κόστους, θα πρέπει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγηθήκαν στην ενιαία επιχείρηση, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
x Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.).
x Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

 

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης, οι οποίοι ανήκουν στους κάτωθι τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

• μεταποίησης
• τουρισμού και
• παροχής υπηρεσιών

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δράσεις που έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης:

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης,
την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης,
τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις:
x στον τομέα του χάλυβα,
x στον τομέα των συνθετικών ινών,
x στον τομέα του άνθρακα,
x στον τομέα της ναυπηγίας
x στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας,
x στον τομέα μεταφορών
x στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
x στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
x οι οποίες διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


1. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους διοίκησης της επιχείρησης. Δημιουργία ειδικών κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής, τα οποία συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.
Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ.

 

2. Μηχανήματα – εξοπλισμός

Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων αυτοματοποίησης ή/και ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας, που δεν συνδέονται πάγια με τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη/παροχή υπηρεσιών.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος ή/και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού χώρων διοίκησης της επιχείρησης.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση συστημάτων πληροφορικής και δικτυώσεων.
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (περονοφόρων, ανυψωτικών, κλπ.).
Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου, μέχρι του ποσού των 25.000 €:

o επαγγελματικής χρήσης ή
o μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο (περίπτωση καταλυμάτων) ή/και εξοπλισμού/υλικών.

 

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, προκειμένου να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

 

x Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

x Τέλος, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες παραγωγής ή διανομής ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ.).

 

Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο.

 

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Επικύρωση και προστασία δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απόκτηση και επικύρωση αδειών εκμετάλλευσης.
Απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας.
Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.
Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

 

Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.

 

x Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο.

Λογισμικά.
Βάσεις δεδομένων.

 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

o πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
o πρέπει να είναι αποσβεστέα,
o πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή,
o πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, ή/και σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.

Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του προμηθευόμενου λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

 

x Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού και γενικά δαπάνες, που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πάγια της επιχείρησης, δεν κρίνονται επιλέξιμες.

 

Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών, που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.

 

4. Μισθολογικό Κόστος
Αφορά την περίπτωση των ενισχύσεων μισθολογικού κόστους, που χορηγούνται με βάση τον καν. ΕΕ 1407/2013 (ενισχύσεων ήσσονος σημασίας – de minimis) για περίοδο ίση με την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

5. Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών
Περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους και δεν μπορεί να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας,
σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου,
διαχείριση/παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, κλπ.

 

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

6. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου και με τη ενισχυόμενη δραστηριότητα της επιχείρησης.
Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Για την πιστοποίηση συστημάτων κατηγορίας ISO επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο ή άλλον αρμόδιο φορέα μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 14.000.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 500.000€ έως 5.500.000€.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΔ σε διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη λήξη του έργου.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλ. 211.40.40.253 και 211.41.07.531. Είμαστε δίπλα σας για την ασφαλή καθοδήγησή σας και την ορθή συμπλήρωση του φακέλου σας.