ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Λίγα λόγια για το ΕΣΠΑ και τη διάρθρωση του

Η αναπτυξιακή προσπάθεια του ΕΣΠΑ επικεντρώνεται στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών, στο σεβασμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας για τη χώρα.


Το ΕΣΠΑ αποτελείται από δεκατέσσερα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) (εννέα Τομεακά και πέντε Περιφερειακά) ενώ η Ελλάδα συμμετέχει και σε 14 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας . Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τους δικούς τους στόχους και δράσεις, αλλά συμπληρώνονται και συνεργούν μεταξύ τους προκειμένου να οδηγήσουν στην επίτευξη του οράματος και των στόχων του ΕΣΠΑ συνολικά.


Α. Τομεακά ΕΠ (με αρμόδιες αρχές για τη διαχείρισή τους Υπουργεία)
1. ΕΠ Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
5. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση
6. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
7. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
8. ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
9. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Eφαρμογής


Β. Περιφερειακά ΕΠ - ΠΕΠ (με αρμόδιες αρχές για τη διαχείρισή τους το ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ και τις 13 Περιφέρειες)
1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης
2. ΠΕΠ Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων
3. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
4. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
5. ΠΕΠ Αττικής

 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας


Διασυνοριακά Προγράμματα
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»
• Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία»* έχει τεθεί σε αναστολή


Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας
• Πρόγραμμα Αδριατικής
• Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου
• Μαύρη Θάλασσα


Διακρατικά Προγράμματα
• Μεσογειακός Χώρος
• Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης


Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα
• INTERREG IV C


Δίκτυα
• INTERACT
• ESPON
• URBACT