ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Δράση 3.1.1.1: "Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής"

Από 9 Οκτωβρίου 2018 έως 11 Ιουνίου 2019 η ηλεκτρονική υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο ΠΣΚΕ.

Επενδυτική προτεραιότητα 3a:

«Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».

 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται το διάστημα από 09/10/2018 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/06/2019, σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Βασικός στόχος της δράσης «Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας», είναι η ενίσχυση καινοτομικών διαδικασιών ή/και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή και υπηρεσιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μέσω της διαμόρφωσης συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης γνώσεων, σε τομείς που περιλαμβάνονται στη RIS3 της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εγκριθεί αρμοδίως. Ο Ειδικός Στόχος 3a1 του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (ΠΣΕΕ). Στόχο επίσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που:

α) προσανατολίζουν τις επιχειρήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
β) προωθούν και ενισχύουν αποτελεσματικές και αμοιβαίως συμφέρουσες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών ανάπτυξης ή/και διάδοσης γνώσης και πληροφορίας,
γ) αξιοποιούν την καινοτομία για την βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που θα διαχειριστεί τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας , εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και του ΕΦΔ που θα οριστεί για την καλή εκτέλεση του έργου που υποβάλλει την πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης, και είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον ΕΦΔ που θα οριστεί από την ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του που έχει αναλάβει και η οποία έχει εξασφαλίσει και μπορεί να τεκμηριώσει:

α) πως παρέχει ή μεταφέρει υπηρεσίες - γνώση στις επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς του συνεργατικού σχηματισμού,
β) πως η ως άνω παροχή η μεταφορά υπηρεσιών γνώσεων αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες συμμετέχουν στον συνεργατικό σχηματισμό,
γ) την συμμετοχή στον συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον ενός οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσης,
δ) οι ως άνω συνεργαζόμενες ΜΜΕ κατά 50% δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς του συνεργατικού σχηματισμού,
ε) την νομιμοποίησή του ως οντότητα, σωρευτικά.

 

Β. Τα ανεξάρτητα μέρη - εταίροι τα οποία δύνανται να αποτελούν συντονιστές φορείς στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται να είναι οι παρακάτω φορείς:

i. Επιχειρήσεις: υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
ii. Λοιποί φορείς: επιμελητήρια, σύνδεσμοι και ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σωματεία και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

 

Γ. Για τους Δικαιούχους, νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

• να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες τους για το υποβληθέν έργο, στην Περιφέρεια Αττικής,
• να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, το οποίο εκπληρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης,
• να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης,
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα αποκτήσουν νόμιμα κατασκευασμένες και λειτουργούσες κτιριακές υποδομές και ότι θα αποκτήσουν και αναπτύξουν κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο,
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις,
• να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης,
• να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη,
• να συμπεριλάβουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
• να υποβάλουν έως μια πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης,
• να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε (5) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συμμετάσχουν στον συνεργατικό σχηματισμό ως μέλη και οι οποίες κατά 50% κατ΄ ελάχιστον να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ ανάλογα του συνεργατικού σχηματισμού,
• να υποβληθεί αίτηση υποβολής (κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα πρόσκληση.
• Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι).
- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Ειδικότερα, οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα πρέπει να συνδέονται με τους κάτωθι τομείς:

• Οικονομία των αναγκών
• Γαλάζια Οικονομία
• Δημιουργική Οικονομία

 

Ουσιαστικά, προτεραιότητα στους εν λόγω τομείς αποτελεί η διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και δραστηριότητες, στα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν οι σημαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

 

Α. Αναδυόμενα Clusters με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Αττικής (ΠΣΕΕ).

 

1. ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.1 Μεταφορές & Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, άλλες βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς, ενοικίαση εξοπλισμού μεταφορών).
1.2 Υπηρεσίες, υλικά και παραγωγή προϊόντων συσχετιζόμενα με την γαλάζια οικονομία (γιότ – κρουαζιέρα).

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2.1 Δημιουργική Βιομηχανία, Ψυχαγωγικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Δραστηριότητες (κινηματογραφικές δραστηριότητες βίντεο, πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο, gamification, πολιτιστικών και τουριστικών εφαρμογών).
2.2 Κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα (κατασκευή κοσμημάτων και σχετικών κομματιών).
2.3 Media & Publishing (εκτύπωση και συναφείς δραστηριότητες με την εκτύπωση, αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων).
2.4 Τουρισμός & Φιλοξενία (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων, δραστηριότητες παροχής τουριστικής βοήθειας).
2.5 Ένδυση, διανομή, υποδήματα.
2.6 Κατασκευές (αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών).
2.7 Έπιπλο.

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

3.1 Φαρμακευτικά προϊόντα (παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς και βοτανικών προϊόντων).
3.2 Ιατρικές συσκευές – Νοσοκομεία –Υπηρεσίες υγείας.
3.3 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί).
3.4 Τηλεπικοινωνίες (συντήρηση και επισκευή λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής).
3.5 Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο ( παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου).
3.6 Χαρτί.
3.7 Εξειδικευμένα Αγροτικά Προϊόντα.
3.8 Χημικά Προϊόντα.
3.9 Εκπαίδευση & Δημιουργία Γνώσης (εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες).
3.10 Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων.

 

Β. Ώριμα clusters με βάση ΠΣΕΕ

 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4.1 Cluster Καινοτόμων Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου (gi-Cluster).
4.2 Cluster Κινητών Εφαρμογών (Hamac).
4.3 Cluster Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Εφαρμογών (mi - Cluster).
4.4 Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si - Cluster).

 

Προκειμένου ένας συνεργατικός σχηματισμός να θεωρείται πως εμπίπτει στους ανωτέρω, θα πρέπει τουλάχιστον το 50% των ΜΜΕ που συμμετέχουν σε αυτόν, να δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω συνεργατικούς σχηματισμούς.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


i) Επενδυτικές δαπάνες


α) Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
Δαπάνες αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων της δομής, όπως προκύπτουν από υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και σύμφωνα με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Οι εργασίες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης των κτιριακών υποδομών αφορούν:

♦ Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών, εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού – αερισμού,
♦ Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με την κτιριακή υποδομή,
♦ Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

 

β) Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού
Δαπάνες προμήθειας καινούργιου εξοπλισμού, ο οποίος ανήκει στον φορέα διαχείρισης της δομής, περιγράφεται αναλυτικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του, τεκμηριώνεται η χρήση του στο υποβαλλόμενο σχέδιο δράσης και το κόστος απόκτησής του με βάση υποβαλλόμενες προσφορές.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

♦ Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εξοπλισμού χώρων διοίκησης, χώρων κατάρτισης - εκπαίδευσης - επίδειξης, χώρων θερμοκοιτίδων, χώρων διασκέψεων και οργανώσεων εκδηλώσεων,
♦ Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού,
♦ Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση συστημάτων τηλεπικοινωνίας,
♦ Προμήθεια ή/ και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων δικτύωσης.

 

γ) Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει τις δαπάνες που καταχωρούνται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού και αφορούν και ειδικότερα δαπάνες για:

♦ Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses), σήματα, μέθοδοι (know – how), πρότυπα, σχέδια,
♦ Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώματα,
♦ Έξοδα ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της νομικής οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα για χρήση ή διάθεση,
• Είναι προφανώς πιθανό πως τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη στο μέλλον,
• Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδομένων σε αυτά ποσών κόστους.

 

 

ii) Λειτουργικές δαπάνες


α) Δαπάνες προσωπικού της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σύναψη σχετικών συμβάσεων στις οποίες εξειδικεύεται η φύση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με το έργο:

♦ Συντονισμός, διοικητικός και επιστημονικός, του οργανωτικού σχήματος της δομής,
♦ Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων - οργανισμών και τοπικών επιχειρήσεων.
♦ Διάθεση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

 

Οι δαπάνες του προσωπικού υπολογίζονται βάσει των συνολικών αποδοχών του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των επιδομάτων, που προβλέπονται από τις συναφθείσες συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον αποδοχές που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση (ad hoc) δεν είναι επιλέξιμες. Οι δαπάνες για τους απασχολούμενους με πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία) τεκμηριώνονται με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της νομικής οντότητας που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό. Οι δαπάνες για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεκμηριώνονται με τις υποβαλλόμενες σχετικές συμβάσεις και τα προβλεπόμενα παραστατικά εξόφλησης δαπανών.

 

β) Πρόσθετα έξοδα και λοιπές λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες του υποστηρικτικού μηχανισμού σχετικά με:

♦ τον συντονισμό του υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων,
♦ την προβολή του υποστηρικτικού μηχανισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του,
♦ τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του υποστηρικτικού μηχανισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

 

Συγκεκριμένα η κατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες:

◊ Δαπάνες μετακίνησης,
◊ Δαπάνες δημοσιότητας,
◊ Αναλώσιμα,
◊ Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού ελεγκτή,
◊ Δαπάνες προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών για ΑμεΑ,
◊ Δαπάνες διαχείρισης των εγκαταστάσεων και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 

Οι δαπάνες για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν δαπάνες ενοικίασης απαραίτητων χώρων, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες. Οι δαπάνες για τις διοικητικές δαπάνες τεκμηριώνονται με τις υποβαλλόμενες σχετικές συμβάσεις και τα προβλεπόμενα παραστατικά εξόφλησης δαπανών. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού άλλης επιχειρηματικής εγκατάστασης. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
β) πρέπει να είναι αποσβεστέα,
γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή, και
δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ


Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.600.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 300.000,00€ έως 1.200.000,00€. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες επιλέξιμες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανάλογα με το αντικείμενο, είναι έως τρία (3) έτη.

 

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Είδος Ενίσχυσης   Ένταση Ενίσχυσης  

  Ενισχύσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση

  συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

  (δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού)

Έως 55%  
  Ενισχύσεις λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών

Έως 50%  

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού έργου, περιλαμβανομένων και αυτού των Ερευνητικών Φορέων θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 ΔΑΠΑΝΗΣ

  ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Κ.Δ.1. Δαπάνες για κτήρια, εγκαταστάσεις και

  περιβάλλοντα χώρο

Έως 100.000€  

  Κ.Δ.2. Δαπάνες καινούριου εξοπλισμού

Έως 30%  

  Κ.Δ.3. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

Έως 40%  
  Κ.Δ.4. Δαπάνες προσωπικού

Έως 40%  

  Κ.Δ.5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές

  λειτουργικές δαπάνες

Έως 25%  

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η Evergreen Plan-T και οι έμπειροι σύμβουλοί της σας στηρίζουν υπεύθυνα!