ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ | Β' ΚΥΚΛΟΣ

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Από 28 Μαρτίου έως 29 Μαΐου 2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης

 

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης ανέρχεται σε 542.535.722€ και υλοποιείται μέσω δύο (2) κύκλων. Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Β' κύκλου ανέρχεται σε 200.000.000€. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς μη απορροφούμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των Παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση των κονδυλίων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά κατηγορία παρέμβασης:

 

 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 200.000€, εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

 350.000€, εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

 450.000€, εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις

 500.000€, εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις 

 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 1.000.000€
 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 2.000.000€
 4. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (SEAL OF EXCELLENCE) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος

 προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" 

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

 

Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις»

 

♦ Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ), είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.
Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ΑΦΜ ή VAT.

 

Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»

 

♦ Ερευνητικοί Οργανισμοί:

 

ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:

• Διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ).
• Διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου.
• Διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.

 

Επίσης οι ακόλουθες οντότητες:

 

Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση.
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος Κοινωφελή Ιδρύματα, παρότι δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ορισμό του ερευνητικού οργανισμού, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Ο Φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του Κοινοτικού δικαίου.
• Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.
• Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη οικονομική δραστηριότητά του και:

- Τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, π.χ. μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης.
- Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης:

 

Μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
Πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
Αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
Η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί.

 

Σε συμπράξεις έως τεσσάρων εταίρων - φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του μέσου για τις ΜΜΕ του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Η2020/SMEsI/SoE, για τη Φάση Α ή για τη Φάση Β) και συγκεκριμένα είτε μία Επιχείρηση είτε ομάδα Ελληνικών Επιχειρήσεων.

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ένα μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου.
Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων ανά κύκλο στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή μία επιχείρηση.

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Υλικά - Κατασκευές
Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
Υγεία & Φάρμακα
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
 

Στους δυνητικούς δικαιούχους - μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου έργου.
Στους δυνητικούς δικαιούχους - ερευνητικούς οργανισμούς δίνεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν και για δραστηριότητες καινοτομίας.

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες
 

Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

 

Δαπάνες προσωπικού:

• Αμοιβές για ερευνητές και τεχνικούς που απασχολούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
• Αφορούν τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.
• Δαπάνες για υποτροφίες.
• Το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3000 ευρώ.

Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα: Επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου.
Δαπάνες ανάθεσης έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες ως άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας


Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ

 

Δαπάνες καινοτομίας:

• Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού.
• Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.
• Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας (συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες).
• Είναι επιλέξιμες μόνο για τις δικαιούχες ΜΜΕ και για τους ερευνητικούς οργανισμούς.


Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις - μόνο για ΜΜΕ.

 

  Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

• Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.
• Είναι επιλέξιμες μόνο για τις δικαιούχες ΜΜΕ υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.


ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

 

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

 Βιομηχανική Έρευνα 

50% 60% 70%

 Βιομηχανική Έρευνα

 υπό προϋποθέσεις

 65%  75% 80%
 Πειραματική Ανάπτυξη   25%  35% 45%

 Πειραματική Ανάπτυξη

 υπό προϋποθέσεις

40% 50% 60%
 Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
 Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50%
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50%

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.
Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

 Βιομηχανική Έρευνα 

50% 60% 70%

 Βιομηχανική Έρευνα

 υπό προϋποθέσεις

 65%  75% 80%
 Πειραματική Ανάπτυξη   25%  35% 45%

 Πειραματική Ανάπτυξη

 υπό προϋποθέσεις

40% 50% 60%
 Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
 Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50%
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50%

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

• Μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών.
• Μιας επιχείρησης και ενός ή περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης  Πειραματική Ανάπτυξη   25%  35% 45%
 Μελέτη Σκοπιμότητας 50% 60% 70%
 Καινοτομία για ΜΜΕ - 50% 50%
 Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις - 50% 50%

 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Έργα με Σφραγίδα Αριστείας  

 Φάση Α (SME-I)

 Μελέτη Σκοπιμότητας 

 60%  70%
 

 Φάση Β (SME-2)

 Πειραματική Ανάπτυξη 
35% 45%
 

 Φάση Β (SME-2) 

Πειραματική Ανάπτυξη

υπό προϋποθέσεις 

50% 60%

 

Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία:

• Μεταξύ ΜΜΕ επιχειρήσεων και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών, ή

Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής. 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 211.40.40.253 και 211.41.07.531.

Ένας έμπειρος σύμβουλος της ομάδας μας θα είναι στη διάθεσή σας για την ορθή σας καθοδήγηση.