ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Τροποποίηση στη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής του Επενδυτικού Νόμου μέσω του Νόμου Υπ. Αρίθμ. 4242

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Ν. 4242/2014, ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/11 των οποίων η αίτηση υπαγωγής έχει υποβληθεί από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως την 5η Μαρτίου 2014

και στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα τους προβλέπεται μεσομακροπρόθεσμο δάνειο, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης υπαγωγής πριν την υποβολή από τον φορέα της επένδυσης της σχετικής έγκρισης του δανείου από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό.


Η κατά το προηγούμενο εδάφιο εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής παύει αυτοδίκαια να ισχύει εφόσον εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοσή της ο φορέας της επένδυσης δεν έχει υποβάλει είτε:


(α) την έγκριση του δανείου από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό είτε
(β) εάν δεν λάβει τελικά δάνειο για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της επένδυσης,αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κάλυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής. Στην περίπτωση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, ελέγχεται από την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Μέχρι την υποβολή της έγκρισης του δανείου
ή την υποβολή της αίτησης τροποποίησης εντός της ανωτέρω προθεσμίας των έξι (6) μηνών δεν είναι δυνατή η προκαταβολή ή καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης ή επιδότησης.
Παράλληλα με το Άρθρο 5 του ίδιου Νόμου, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και εφόσον αυτή είναι πριν τις 31.12.2015.


Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 μπορούν έως 30.6.2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλήρωσης έως 31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης για παράταση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης απόφασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που κάνουν χρήση της παράτασης των προηγούμενων εδαφίων δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον Νόμο 4242/14 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο