ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Μέτρο 1.1: «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

ΜΕΤΡΟ 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
Επιλέξιμες Δράσεις
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1 είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν 1198/06 του Συμβουλίου) και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και προβαίνουν σε μόνιμη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 & 3).
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμα για ενίσχυση


Προϋποθέσεις συμμετοχής
Προκειμένου να λάβουν ενίσχυση, τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη βιντζότρατα (SB) οι πλοιοκτήτες, πρέπει να καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Το σκάφος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να είναι τουλάχιστον 10 ετών (από την ημερομηνία έναρξης πλόων) και να έχει παρέλθει η ημερομηνία δέσμευσής του, σε περίπτωση οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 – «ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ», του ΕΠΑΛ 2000- 2006.
2. Το σκάφος να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο και τα στοιχεία του (ειδικά η χωρητικότητα σε GT) να είναι σωστά καταγεγραμμένα και να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται επί των ναυτιλιακών εγγράφων του, (Έγγραφο εθνικότητας ή Άδεια εκτέλεσης πλόων, Πιστοποιητικό Καταμέτρησης, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας). Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία επανελέγχου των ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους και ανάλογη διόρθωση του Εθνικού Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών κατά την υποβολή της αίτησης.
3. Το σκάφος να είναι σε ενεργό αλιευτική δραστηριότητα κατά την τελευταία διετία που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, δηλαδή η επαγγελματική άδεια αλιείας του να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης
4. Το σκάφος να έχει εργαστεί στη θάλασσα τουλάχιστον 75 ημέρες για κάθε μια από τις δυο δωδεκάμηνες περιόδους, που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασσα διενεργείται βάσει της εξέτασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένα παραστατικά (αναλυτικά στην πρόσκληση)
5. Δε λαμβάνονται υπόψη και δε θεωρούνται επαρκή παραστατικά και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων και οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών.
6. Να έχει παρέλθει η δεσμευτική περίοδος από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση για εκσυγχρονισμό.
7. Ο πλοιοκτήτης να είναι νόμιμος ιδιοκτήτης τουλάχιστον για ένα έτος του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη και να πληροί τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως αυτές καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία.


Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο