ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


Ενίσχυση 70% για ομάδες παραγωγών στο Μέτρο 133 για Ενηµέρωση & Προώθηση των προϊόντων τους

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 133 «Ενηµέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων» - 2η Πρόσκληση


Το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο Μέτρο 133 του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ). Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόµενα για ανθρώπινη κατανάλωση, µε στόχους (α) την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών.

Το Μέτρο 133 «Ενηµέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Εφαρµόζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β2 (ΕΥΕ ΠΑΑ – Β2) σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σύνολο της ∆ηµόσιας ∆απάνης για την παρούσα 2η Πρόσκληση, ανέρχεται σε 1.000.000 Ευρώ (€).

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Μέτρο έχουν οµάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων». Επαγγελµατικές ή/και διεπαγγελµατικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τοµείς, δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως οµάδες παραγωγών.

Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης µέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαµβάνουν επιλέξιµες δράσεις ενηµέρωσης, προώθησης και διαφήµισης ενός συγκεκριµένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η ∆ηµόσια ∆απάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών και η ιδιωτική συµµετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το µέγιστο ποσό επιλέξιµου προϋπολογισµού, ανά δικαιούχο οµάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη ∆ηµόσια ∆απάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη.

Ειδικά για τα επιχειρησιακά σχέδια που θα υποβληθούν µε την παρούσα 2η Πρόσκληση, η διάρκεια τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αποπληρωµή τους να πραγµατοποιηθεί έως το τέλος του έτους 2015.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει από τις 2 Ιανουαρίου 2013 και θα παραµείνει ανοιχτή έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2013.

 

Στην Evergreen Plan-t είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ, για να δούμε τις δυνατότητες ένταξης σας στο πρόγραμμα.

Δύναμη μας αποτελεί ο ικανοποιημένος πελάτης που μας αισθάνεται συνεργάτες στην προσπάθεια του !!!