ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα νέα από το ΕΣΠΑ. Προκηρύξεις προγραμμάτων, προδημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις. Είναι μια προσπάθεια της εταιρείας μας, ώστε να κρατάει ενήμερο όποιον ενδιαφερόμενο για το ισχυρότερο αναπτυξιακό εργαλείο.


Αν σας δημιουργηθεί η οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

 

 

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

Νέο πρόγραμμα για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Από 27 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου 2019 οι αιτήσεις στήριξης για συμμετοχή στη Δράση

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και θα διαρκέσει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή έως 30 Νοεμβρίου 2020.

 

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 400.000.000€, και αφορά το σύνολο της χώρας.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Η επιδότηση των επιλέξιμων δαπανών κυμαίνεται από 50% έως 65%.

 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

 

Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 20.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής.
Εάν το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000€, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από το δικαιούχο.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης ξεκινάει την 20η Φεβρουαρίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της Πρόσκλησης.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (δωδεκάμηνης διάρκειας).
Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.


Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

x Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
x Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).

Επισημαίνεται ότι:

x Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
x Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη Δράση είναι εκείνες που δεν διαθέτουν έστω και έναν από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με την Πρόσκληση του Προγράμματος.

Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:

1. Μηχανήματα - Εξοπλισμός: Παραγωγικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός, Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του περιβάλλοντος, Λοιπός εξοπλισμός, Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 100%.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι σύγχρονο, καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης.
Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών - Διαδικασιών: Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 100%.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 10.000€ και εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες) είναι για:

κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος είναι 8.000€.
κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 1.500€.
κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 5.500€.

x Δεν είναι επιλέξιμα τα κόστη για:

ανανέωση συστήματος πιστοποίησης.
διατήρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
προστασία βιομηχανικού σχεδίου.

3. Συσκευασία – Ετικέτα - Branding: Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω:

  Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας.
  Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας.
  Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο).

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 25%.
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε αντικατάσταση της υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας είναι 6.000€ / προϊόν.
υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας είναι 2.000€ / προϊόν.
υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) είναι 2.000€.

4. Ψηφιακή Προβολή: έως 15.000€.
Αφορά αποκλειστικά σε:

Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ. google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.).
Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).
Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για:

προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ. google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 100 €/μήνα και μέχρι 12 μήνες.

Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 €.
x Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες.

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες: έως 16.000€.

Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού:

1. υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.
2. Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος - και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 – είναι 12.000€.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου:

Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
→ Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.000€.
x Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

6. Μεταφορικά Μέσα: Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης, Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου σχετικού με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει στο 50%.
Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.
Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταφορικών μέσων θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού και μικτής χρήσης οχήματος είναι επιλέξιμη υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να είναι στην κυριότητα της επιχείρησης.
το μεταφορικό μέσο που θα μετατραπεί θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση.

x Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά για επιβατικά και μικτής χρήσης οχήματα.
x Δεν είναι επιλέξιμη η κατηγορία αυτή για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

7. Μισθολογικό Κόστος νέων Εργαζομένων (νέο προσωπικό): Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό σχετικά με τις παραπάνω δαπάνες μπορεί να ανέλθει σε 30.000€ (15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ) και έως το 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

x Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
x Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κλπ.).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας και μάθετε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ εάν είστε δικαιούχος!

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ένας έμπειρος σύμβουλος από την ομάδα μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας λύσει όλες τις απορίες.

Σελίδα 1 από 3