ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

Ο στρατηγικός στόχος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι προσανατολισμοί αυτοί αφορούν στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και συνοχής προς το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο γενικό αυτό πλαίσιο και όσον αφορά τον Τομέα της Αλιείας, στοχεύουμε σε μία βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαντολλογικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές κατά ισόρροπο τρόπο.

Η αειφόρος ανάπτυξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα επιδιωχθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Το νέο Ταμείο θα επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Οι πέντε άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής :

 

  1. Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου.
  2. Υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  3. Μέτρα Συλλογικού Ενδιαφέροντος.
  4. Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών παράκτιων περιοχών.
  5. Τεχνική συνδρομή

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ε(2007)6402/11/12/2007 Απόφασή της.

Νέο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας στον τομέα της αλιείας έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή 11 Μαρτίου.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας,  θα έχει σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό από την περίοδο 2007-2013.

ΜΕΤΡΟ 1.1: «ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».
Επιλέξιμες Δράσεις
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.

Την δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Προγράμματος.

Την δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3: «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Προγράμματος.