ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα


ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Generated with MOOJ Proforms
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ *
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
e-mail *

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες έχετε σήμερα; *
Επαγγελματίας Αγρότης
Συνταξιούχος (Πρόωρης υνταξιοδότησης)
Τίποτα από τα παραπάνω (Προσδιορίστε)
Είστε σύζυγος ή διάδοχος συνταξιούχου πρόωρης συνταξιοδότησης; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ 2017 ως αρδευόμενο; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ιδιόκτητο; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ενταγμένο στο Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ενταγμένο στη Δράση 10.01.08 "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ"; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ενταγμένο στο Μέτρο "Δάσωση Γεωργικών Γαιών"; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ενταγμένο στο Μέτρο "Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών"; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είναι ενταγμένο σε προηγούμενη Δράση Απονιτροποίησης; *
ΝΑΙ
ΟΧΙ

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε ποια ή ποιες από τις παρακάτω Ειδικές Δεσμεύσεις ενδιαφέρεστε να εντάξετε το αγροτεμάχιό σας; *
Αγρανάπαυση
Αμειψισπορά
Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες
Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΣΔΕ 2017

Τι καλλιέργειες έχετε δηλώσει στο ΟΣΔΕ 2017, πόσα στρέμματα ή /και πόσα ζώα συγκεκριμένα;

Γράψτε τις απαντήσεις σας διαχωρίζοντας κάθε στοιχείο με κόμμα ή παύλα ή κάθετη γραμμή, όπως παρακάτω:

Καλλιέργεια ή είδος ζώου / Στρέμματα ή αριθμός ζώων / Υφιστάμενη κατάσταση AGRO
(Ολοκληρωμένη διαχείρηση, GLOBAL GAP, Βιολογική κ.λπ.) / Παρατηρήσεις (π.χ. παραγωγικά
ή νεαρά δένδρα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.