ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  


Ερωτηματολόγιο για το πρόγραμμα LEADER

Generated with MOOJ Proforms
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ: *
ΟΝΟΜΑ: *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: *
ΗΛΙΚΙΑ *
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: *
e-mail: *
1. Είστε: *
Επαγγελματίας αγρότης
Ομάδα Παραγωγών
Συνεταιρισμός Παραγωγών
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργίας
Ιδιώτης
Επιχείρηση (Υφιστάμενη / υπό σύσταση)
Άλλο
Αν είστε Επιχείρηση, προσδιορίστε τη Νομική Μορφή:
Αν είστε Άλλο, προσδιορίστε:
2. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με τη φύση της επένδυσης: *
3. Ύπαρξη Τίτλου Σπουδών σχετικού με το είδος της επένδυσης: *
Ναι
Όχι
Αν Ναι, προσδιορίστε:
4. Υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες/εγκρίσεις σχετικά με την επένδυση (αν απαιτούνται); *
Ναι
Όχι
5. Πόσο υπολογίζετε ότι θα κοστίσει η επένδυσή σας (κατά προσέγγιση); *
6. Υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων; *
Ναι
Όχι
Αν Ναι, σε τι ποσοστό επί της ιδιωτικής συμμετοχής;
7. Έχετε αιτηθεί και σε άλλη πηγή χρηματοδότησης; *
Ναι
Όχι
Αν Ναι, σε ποια, ποιο έτος και τι ύψος επένδυσης;
8. Σε ποιον τομέα από τους παρακάτω θέλετε να επενδύσετε; *
Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
Τουρισμός
Βιοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση και εμπόριο
Παροχή υπηρεσιών (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)
Επενδύσεις οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ