ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Generated with MOOJ Proforms
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΟΝΟΜΑ *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
e-mail *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ *

 

 

1. Είστε:
Επαγγελματίας αγρότης
Ομάδα παραγωγών
Συνεταιρισμός παραγωγών
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας
Ιδιώτης
Επιχείρηση
2. Πόσο υπολογίζετε ότι θα κοστίσει η επένδυσή σας (κατά προσέγγιση);
3. Έχετε αιτηθεί και σε άλλη πηγή χρηματοδότησης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, σε ποιά, ποιά χρονολογία και τι ύψος επένδυσης;
4. Περιγράψτε την επένδυση που θέλετε να πραγματοποιήσετε.
5. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι πιστοποιημένης βιολογικής
καλλιέργειας / εκτροφής, ή θα παράγεται με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ
Ποσοστό επί του συνόλου παραγωγής:
6. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι κάποιας ιδιαίτερης σήμανσης
(π.χ. ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κ.α.);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ
Ποσοστό επί του συνόλου παραγωγής:
7. Η πρώτη ύλη προέρχεται από ιδία παραγωγή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ
Ποσοστό επί του συνόλου παραγωγής:
8. Έχετε συνάψει ή μπορείτε να συνάψετε ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9. Επιλέξτε ποιες από τις παρακάτω δράσεις θέλετε να υλοποιήσετε:
Εξοικονόμηση ύδατος
Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
Αύξηση θέσεων απασχόλησης
Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (π.χ. ISO)
Αγορά καινούργιων οχημάτων
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (π.χ. fax, δικτύων επικοινωνίας, Η/Υ κ.λπ.)
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.)
Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας
Επεξεργασία πρώτων υλών, βιολογικών ή παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
Προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση Α.Π.Ε. κ.λπ.
Αγορά εξοπλισμού
Σημείωση: Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας
αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,
απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση
της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη
λειτουργία της επένδυσης λογισμικού
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται
οι ανάγκες της μονάδας
 

Ευχαριστούμε πολύ!