ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


AGRO 2.1 & 2.2

AGRO 2.1 & 2.2

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή
AGRO 2.1 & 2.2

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης, σύμφωνα µε τα πρότυπα του AGROCERT, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος οργανισμός για την έκδοση του προτύπου, είναι µια εναλλακτική της συμβατικής, φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο παραγωγής, µε την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παραβάσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί την επέκταση του προτύπου ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), εμπεριέχοντας και στοιχείων του προτύπου ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) στη γεωργική παραγωγή.

Ο παραγωγός κατά την εφαρμοφή των προτύπων ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα και µε τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωτεχνικό. Τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, µε στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, διασφαλίζοντας την υγεία των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο AGROCERT έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται µια γεωργική εκµετάλλευση, προκειµένου να πιστοποιηθεί για την εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης (ΣΟ∆) στην παραγωγή των προϊόντων της.

AGRO 2.1: Προδιαγραφή

Περιλαµβάνει γενικές απαιτήσεις που µπορούν να επιθεωρηθούν αντικειµενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης που είναι εφαρµόσιµο σε κάθε γεωργική εκµετάλλευση, ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

AGRO 2.2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή

Περιγράφει τις τεχνικές και νοµικές απαιτήσεις του συστήµατος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαµβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά µέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής), ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, εφαρµόζεται είτε σε συλλογική βάση από Οµάδες Παραγωγών, είτε σε ατοµική βάση από µεµονωµένους παραγωγούς, µε επιστηµονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύµβουλο.

Με την εφαρµογή του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης επιτυγχάνεται:

• Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
• Η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση των εµπλεκοµένων παραγωγών.
• Η µείωση του κόστους παραγωγής µε την ορθολογική χρήση νερού, λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λ.π.
• Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
• Η προστασία του περιβάλλοντος.
• Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T

1. Σχεδίαση και δημιουργία Εγχειριδίου για το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή

2. Εκπαίδευση του παραγωγού πώς να τηρεί τις διαδικασίες.

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παραγωγής.