ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ISO 22000:2005

ISO 22000:2005

Το πρότυπο ISO 22000 είναι διεθνές πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Πλεονέκτημα του ISO 22000 είναι ότι εκτός από της απαιτήσεις του διαχειριστικού συστήματος ενσωματώνει ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις τόσο του HACCP όσο και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το ISO 22000:2005 μπορεί να εφαρμοστεί από εταιρείες που ασχολούνται σε οποιοδήποτε στάδιο του αγροδιατροφικού τομέα, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από αυτά μεταξύ άλλων είναι:

• Η συμμόρφωση της εταιρείας με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία
• Η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων και ο προσδιορισμός του τρόπου αντιμετώπισης διατροφικών κρίσεων
• Η καλύτερη διαχείρισης πόρων
• Η προστασία της φήμης της επιχείρησης
• Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον καταναλωτή
• Η διαρκείς εξέλιξη της επιχείρησης
• Η δυνατότητα ανοίγματος σε ξένες αγορές    

                    

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T

1. Προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων σε όλα τα στάδια από την παραγωγή, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης έως και την διανομή.

2. Αξιολόγηση των πιθανοτήτων εμφάνισης τους.

3. Καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου ώστε να προληφθεί η εμφάνιση τους.

4. Καθορισμό των κρίσιμων ορίων για τα κρίσιμα σημεία ελέγχου μέσω του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα.

5. Δημιουργία διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους.

6. Ανάπτυξη διαδικασιών για τον προσδιορισμό των διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση αποκλίσεων.

7. Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την ορθή λειτουργία του Συστήματος HACCP.

8. Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικασιών για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.