ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


EMAS

EMAS

EMAS (Eco-Μanagement and Audit Scheme) Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου


Το EMAS είναι ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης για τους διάφορους οργανισμούς και το οποίο αποσκοπεί στη διαρκή οικολογική πρόοδο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις σε αξιολόγηση και βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους, καθώς και στη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
Το EMAS είναι διαθέσιμο προς εφαρμογή σε όλους τους οργανισμούς, όλων των τομέων και κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών.
Σκοπός του EMAS είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προγράμματα δράσης προστασίας του περιβάλλοντος και η γνωστοποίηση της προόδου των επιχειρήσεων αυτών, στο ευρύτερο κοινό.


Θεωρείται πιο αυστηρό από το ISO 14001 και είναι αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η κύρια διαφοροποίηση του Κανονισμού EMAS σε σχέση με το ISO 14001 είναι η απαίτηση για δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού μέσω της επικυρωμένης Περιβαλλοντικής Δήλωσης αλλά και οποιασδήποτε άλλης επικυρωμένης πληροφορίας.
Μία επιχείρηση που θέλει να καταχωρηθεί στο EMAS θα πρέπει να θέσει στόχους βελτίωσης των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, όπως μείωση ρύπανσης, ανακύκλωση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά. και να κάνει τις απαραίτητες διοικητικές αλλαγές ώστε να το επιτύχει.


Τα οφέλη εφαρμογής ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι:
Εσωτερικά Οφέλη
1. Πιθανές αποταμιεύσεις ενέργειας και πόρων
2. Μείωση Εξόδων
3. Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων
4. Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία
5. Εκσυγχρόνιση της διαχείρισης
Εξωτερικά Οφέλη
1. Καλύτερη επικοινωνία με τις αρχές
2. Καλύτερη εκτίμηση από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρίες
3. Βελτίωση της δημόσια σας εικόνας
4. Πλεονέκτημα στην απόκτηση μελλοντικών δημόσιων συμβολαίων

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο EMAS, δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένες με τα οικονομικά οφέλη, την βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και του ηθικού των εργαζομένων τους. Επίσης, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ, βοηθά τις επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν στην καθημερινή διαχείριση της εταιρίας.


Για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική και συστηματική περιβαλλοντική διαχείριση από την εφαρμογή του EMAS είναι σημαντικά τα εξής:
• Ο Σχεδιασμός του ΣΠΔ
• Η Εφαρμογή
• Ο Έλεγχος και η Εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης
• Η Δράση για συνεχή βελτίωση και τέλος
• Η Επικοινωνία/Γνωστοποίηση της εφαρμογής ΣΠΔ


Στα περισσότερα κράτη μέλη οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν έως και 75% από Δημόσια βοήθεια για τις δαπάνες του Εξωτερικού Συμβούλου που ενδεχομένως, θα απαιτηθεί για τη σωστή εφαρμογή ενός ΣΠΔ, όπως το EMAS.


Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T:
• Εκπόνηση της Διαγνωστικής Μελέτης και του Σχεδιασμού του Συστήματος
• Υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή στην προετοιμασία της Τεκμηρίωσης.
• Συντονισμός, καθοδήγηση και συμμετοχή στην Εκπαίδευση του προσωπικού