ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΟΣ

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

captcha  

Τελευταία Νέα

Like us on facebook


ISO 14001

ISO 14001

 

Το πρότυπο ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Σε ποιους απευθύνεται: Το πρότυπο ISO 14001 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό, ο οποίος ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
Είναι πλέον υποχρεωτικό στο νέο κανονισμό Κρατικών Προμηθειών.
Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε συνέργεια με το ISO 9001.


Η πιστοποίηση με ISO 14001 προσφέρει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


• Εξασφάλιση και εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία.
• Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης – ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό καθώς οι μεγάλοι προμηθευτές ή οι πελάτες απαιτούν την περιβαλλοντική πιστοποίηση όλο και περισσότερο έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχουν οι ίδιοι
• Βελτίωση της φήμης της εταιρίας και σημαντικό πλεονέκτημα από τους μη πιστοποιημένους με ISO ανταγωνιστές
• Οικονομικά Κέρδη από την βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών, την μείωση του ρυθμιστικού κόστους (π.χ. πρόστιμα) και πιθανόν της χαμηλότερης δόσης σε ασφάλιστρα.
• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές με πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
• Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό.
Το ISO 14001 αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή και άλλων σχημάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).


Παρεχόμενες Υπηρεσίες από την EVERGREEN PLAN-T:


• Ανάλυση των μεθόδων λειτουργίας της επιχείρησης, των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και των τρόπων διαχείρισης των περιβαλλοντικών της θεμάτων, καταγράφονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία της επιχείρησης.
• Εντοπισμός και συστηματοποίησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση.
• Ανάπτυξη γενικών αρχών και κατευθύνσεων της επιχείρησης σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση.
• Καταγραφή των ετήσιων στόχων για την περιβαλλοντική επίδοση.
• Προσδιορισμός των μέτρων διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συμφωνία με τις Νομοθετικές απαιτήσεις.
• Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης.
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Στελεχών και Προσωπικού,
• Δοκιμαστική Εφαρμογή του ΣΠΕΔ
• Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και Ανασκόπηση